Lena Pettersson

Lena Pettersson

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Forskningsadministratör i forskningsprofilen Hälsa & Välfärds fyra forskningscentra; Kunskapsimplementering och patientsäkerhet, Research Centre for Ageing & Later Life, Reproductive, Infant & Child Health och Research Centre for Public health & Sports.
023-77 87 62

Lena tog sin sjuksköterskeexamen 1982 vid SophiahemmetsSjuksköterskeskola i Stockholm och vidareutbildade sig inom medicin och kirurgivid Röda Korsets Sjuksköterskeskola 1985. Hon arbetade sedan som sjuksköterskainom medicin och inom geriatriken i Stockholms Län fram till 1990 då honflyttade till England. Där arbetade Lena som sjuksköterska inom medicin ochkirurgi vid BUPA Gatwick Park Hospital fram till 1991 då hon påbörjade sinkarriär inom forskning med att arbeta som forskningssjuksköterska vid Guy’sDrug Research Unit (läkemedelsforskning). 1996 fick hon en tjänst vidUniversity College London som forskarassistent (research fellow) och togsamtidigt en masters (MSc) examen i Health Promotion (2001). Från och med 2005tog hon över chefskapet för det sjuksköterskeledda forskningscentret på Bartsand the London NHS Trust och under 2008 började hon sin roll som chef inomområdet för forskningsledning och styrning (Research Management &Governance) i ett av de engelska nationella forskningsnätverken (ComprehensiveLocal Research Networks/Clinical Research Networks). I denna roll samarbetadehon nationellt, regional och lokalt med andra nätverk, myndigheter ochlandsting kring bl.a. framtagande och implementering av nya och revideradeprocesser för forskning, som också följer EU och nationella forskningslagar ochförordningar. Lena började sin anställning som adjunkt/forskningsadministratörvid Högskolan Dalarna i juli 2015.

Publikationer