Katarina Lindahl

Personlig presentation av Katarina Lindahl

Univ adjunkt engelska, Engelska
Arbetar med kurser på lärarutbildningen (framförallt inom KPU), engelskdidaktik och handledning och examination av examensarbeten. Har en del av min tjänst som lärarresurs för NGLC med inriktning mot lärare som vill lära sig mer om Learn.
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska, Engelska

Bakgrund

Jag studerade lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads universitet och har arbetat både på grundskolan och gymnasiet som lärare i engelska och religionskunskap. Jag påbörjade min forskarutbildning vid forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs Universitet 2012 och var jag klar med min licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska 2015.


Forskningsintresse

Min licentiatuppsats fokuserade på yrkesanpassning av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. I ett allt mer internationellt arbetsliv ökar behovet av att kunna engelska både för elever på yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Därför undersökte jag hur, och på vilka sätt, yrkesengelska är en del av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Studien genomfördes i två delar, en policyanalys av de tre senaste svenska gymnasiereformerna (Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011) och semistrukturerade intervjuer med engelsklärare på bygg- och anläggningsprogrammet. Intervjuerna kategoriserades med hjälp av Spradley’s (1979) semantic relationships och taxonomier. Genom begreppet ”policy encatment” (Ball 1993; Ozga, 1990; 2000) analyserades sambandet mellan policy och praktik, och Bernsteins (1990; 2000) teoretiska ramverk med begrepp som klassifikation, inramning och horisontell och vertikal diskurs användes i analysen.

Undervisning

Jag började som universitetsadjunkt vid högskolan Dalarna i augusti 2015 och undervisar i språkdidaktik och språkfärdighet i ämnet engelska och i flera kurser på lärarutbildningen, framförallt inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Övriga uppdrag

Sedan hösten 2018 arbetar jag med pedagogisk utveckling och leder just nu ett projekt med fokus på högskoledidaktisk kompetensutveckling för akademin Humaniora och medier. 

Jag är teknisk redaktör för tidskriften Utbildning & Lärande vilket innebär att jag sätter ihop själva numret av tidskriften och skapar layouten.  

Eftersom jag också arbetar mycket med digitala verktyg i min undervisning har jag en del av min tjänst inom NGLC och arbetar riktat mot lärare för att hjälpa till med didaktisk användning av de olika verktyg vi har på högskolan. 

Publikationer