Katarina Lindahl

Personlig presentation av Katarina Lindahl

Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska, Engelska
Univ adjunkt engelska, Engelska
Arbetar med kurser på lärarutbildningen, framförallt inom KPU, engelskdidaktik och handledning och examination av examensarbeten. Är pedagogisk utvecklare på akademin Humaniora och Medier och på arbetar som lärarresurs på NGL-C.

Bakgrund

Jag är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning och undervisar i kurser både inom ämnet engelska och i ämnet pedagogiskt arbete. Jag är också utbildad gymnasielärare och fil. lic. i ämnesdidaktik med inriktning engelska.

Jag studerade lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet vid Karlstads universitet och har arbetat både på grundskolan och gymnasiet som lärare i engelska och religionskunskap. Jag påbörjade min forskarutbildning vid forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs Universitet 2012 och var jag klar med min licentiatexamen i ämnesdidaktik med inriktning engelska 2015.

Forskningsintresse

Min licentiatuppsats fokuserade på yrkesanpassning av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. I ett allt mer internationellt arbetsliv ökar behovet av att kunna engelska både för elever på yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Därför undersökte jag hur, och på vilka sätt, yrkesengelska är en del av engelskundervisningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Studien genomfördes i två delar, en policyanalys av de tre senaste svenska gymnasiereformerna (Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011) och semistrukturerade intervjuer med engelsklärare på bygg- och anläggningsprogrammet. Intervjuerna kategoriserades med hjälp av Spradley’s (1979) semantic relationships och taxonomier. Genom begreppet ”policy enactment” (Ball 1993; Ozga, 1990; 2000) analyserades sambandet mellan policy och praktik, och Bernsteins (1990; 2000) teoretiska ramverk med begrepp som klassifikation, inramning och horisontell och vertikal diskurs användes i analysen.

På senare år har jag intresserat mig mer för hur digitala verktyg används i undervisning inom högre utbildning. Scrolla ner för att se min publikationslista och de konferensbidrag jag gjort på detta tema.  

Undervisning

Jag började som universitetsadjunkt vid högskolan Dalarna i augusti 2015 och undervisar i språkdidaktik och examensarbeteskurser inom ämnet engelska och i flera kurser på lärarutbildningen, framförallt inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Jag undervisar i samtliga kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på programmet och har tillsammans med mina kollegor arbetat med att lyfta fram progressionen mellan kurserna. Kursutveckling är något jag brinner för och som ständigt är närvarande i min undervisning.

Övriga uppdrag

Förutom min undervisning har jag en del övriga uppdrag i min tjänst på Högskolan Dalarna både inom högskolepedagogisk utveckling och inom mer tekniska områden med fokus på att sprida forskning om utbildning och lärande.

Jag är pedagogisk utvecklare och leder en grupp som arbetar med kollegialt lärande och högskoledidaktisk kompetensutveckling inom akademin Humaniora och Medier sedan HT 2018. Gruppen genomför workshops för lärare på Högskolan Dalarna med syfte att bidra till ett kollegialt lärande.

Jag arbetar också med didaktisk digital utveckling på NGL-centrum (Next Generation Learning Centre) och med att vara en resurs för lärare i mötet med de digitala verktyg vi använder i undervisningen. Som en del i mitt uppdrag leder jag workshops med högskolelärare och kopplar samman teknikerna med lärarperspektivet.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande har en tidskrift med samma namn. Jag är teknisk redaktör för tidskriften och ansvarar för sättning och publicering. När vi tog över tidskriften 2018 ansvarade jag för att ta fram tidskriftens design och layout. Jag arbetar också med utskick av nyhetsbrevet som medföljer varje nummer och en del av arbetsuppgifterna handlar om att nå ut med forskningen som publiceras digitalt.

Publikationer