Personlig presentation av Maria Olsson

Univ lektor pedagogik, Pedagogik 1
Fil dr, Pedagogiskt arbete 1

Maria Olsson är lågstadielärare och tog examen vid Lärarhögskolan i Karlstad 1982. Hon har arbetat i grundskolan i cirka 25 år och  för närvarande arbetar hon som univelsitetslektor i  pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. I september 2016 disputerade hon med avhandlingen "Lärares ledarskap som möjiggörande och begänsande  mötet med 'alla' barn". En deltagarorienerad studie". Hon har tillsammans med nio lärare genomfört en forskningscirkel där lärares ledarskap undersökts med utgångpunkt i cirkelgruppens frågor, intressen och  erfarenheter från pedagogiska vardagspraktiker.

Publikationer