Boglárka Straszer

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Fil dr, Svenska som andraspråk

Boglárka Straszer är sedan 2014 lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har en ca 20 år lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Hon har även som utredare vid Utbildningsstyrelsen i Finland arbetat med invandrarnas utbildning. Vidare har hon blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.

Vid Högskolan Dalarna undervisar och handleder hon studenternas arbete på alla utbildningsnivåer i svenska som andraspråk. Hon handleder även två doktorander i pedagogiskt arbete. Hon medverkar även på flera uppdragsutbildningar samt undervisar på kurser inom Lärarlyft. Hon är även magisterprogramansvarig i svenska som andraspråk.

Hennes forskningsverksamhet innefattar språksociologiska frågeställningar med inriktning mot minoriteter och flerspråkighet med särskilt fokus på utbildning, språkliga attityder, språkbevarande, språkval samt identitet och månfald. Frågor om modersmålsundervisning samt nationella minoritetsspråk ligger nära Boglárkas hjärta.

 

Pågående forskningsprojekt:

Transspråkande, transnationalitet och transkulturella rum i förskolor med nationella minoritetsspråk som profil

Språkval och legitimitet - äldres relation till förstaspråket ungerska och andraspråket finska respektive svenska

Flerspråkighet, minoritetsspråk, identitet och familjespråkpolicy (med BethAnne Paulsrud)

Multimodalt samskapande för lärande (med Solveig Malmsten & Åsa Pettersson) 


 Publikationer