Boglárka Straszer

Boglárka Straszer

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Docent, Svenska som andraspråk

Boglárka Straszer är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har en över 20 år lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Hon har även som utredare vid Utbildningsstyrelsen i Finland arbetat med invandrarnas utbildning. Vidare har hon blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.

Vid Högskolan Dalarna undervisar och handleder hon studenternas arbete på alla utbildningsnivåer i svenska som andraspråk. Hon handleder även två doktorander i pedagogiskt arbete. Hon medverkar på flera uppdragsutbildningar samt undervisar på kurser inom Lärarlyft. Hon är även magisterprogramansvarig i svenska som andraspråk, ansvarig för inriktningen Modersmål: arabiska inom lärarprogrammet och ansvarig för lärarexamen inom svenska som andraspråk.

Boglárka är vice ordförande i den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée). Hon är ledare för den språkdidaktiska forskargruppen inom forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna. Hon koordinerar även forskarnätverket för nationella minoriteter och minoritetsspråk (NatMin).

Hennes forskningsverksamhet innefattar språksociologiska frågeställningar med inriktning mot minoriteter och flerspråkighet med särskilt fokus på utbildning, språkliga attityder, språkbevarande, språkval samt identitet och mångfald. Frågor om modersmålsundervisning samt nationella minoritetsspråk ligger nära Boglárkas hjärta.


Short presentation in English:

Boglárka Straszer is Associate Professor in Swedish as a Second Language and teacher trainer at Dalarna University, Sweden, with over 20 years of experience teaching foreign languages, second languages, mother tongue and sociolinguistics. She is a vice president for ASLA, the Swedish branch of the international association of applied linguistics, AILA, and leader of the research group on Language Education by Dalarna University. She is coordinating the research network for national minorities and national minority languages. Her research interests include the sociology of language, linguistic ethnography, multilingualism and translanguaging, language identity and attitudes, and education in various immigrant and minority language settings. Pågående forskningsprojekt:

Transspråkande, transnationalitet och transkulturella rum i förskolor med nationella minoritetsspråk som profil

Språkval och legitimitet - äldres relation till förstaspråket ungerska och andraspråket finska respektive svenska

Flerspråkighet, minoritetsspråk, identitet och familjespråkpolicy (med BethAnne Paulsrud)

Multimodalt samskapande för lärande (med Solveig Malmsten & Åsa Pettersson)


 Publikationer