Boglárka Straszer

Personlig presentation av Boglárka Straszer

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Docent, Svenska som andraspråk

Boglárka Straszer är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har en över 20 år lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder.

Tidigare har hon som utredare arbetat med invandrarnas utbildningsfrågor vid Utbildningsstyrelsen i Finland och har undervisat vid Helsingfors universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Vidare har hon blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.

Vid Högskolan Dalarna undervisar och handleder hon studenternas arbete på alla utbildningsnivåer, dock främst på avancerad nivå, i svenska som andraspråk. Hon är magisterprogramansvarig i svenska som andraspråk, ansvarig för inriktningen Modersmål: arabiska inom ämneslärarprogrammet och ansvarig för ämneslärarexamen inom svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9 och gymnasiet. Hon medverkar på flera uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk inkl. utbildning av modersmålslärare och studiehandledare i modersmålet samt undervisar på SVA-kurser inom Lärarlyft. Hon medverkar även inom förskollärarprogrammet och huvudhandledare för en doktorand i pedagogiskt arbete.

Boglárka är vice ordförande i den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, ASLA (Association suédoise de linguistique appliquée). Hon är ledare för den språkdidaktiska forskargruppen inom forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna. Och hon koordinerar det nationella forskarnätverket NatMin (Forskarnätverk för nationella och andra minoritetsspråk).

Hennes forskningsverksamhet innefattar språksociologiska frågeställningar med inriktning mot minoriteter och flerspråkighet med särskilt fokus på utbildning, språkliga attityder, språkbevarande, språkval samt identitet och mångfald. Särskilt frågor om modersmålsundervisning samt nationella minoritetsspråk ligger nära Boglárkas hjärta.


Short presentation in English:

Boglárka Straszer is Associate Professor in Swedish as a Second Language and teacher trainer at Dalarna University, Sweden, with over 20 years of experience teaching foreign languages, second languages, mother tongue and sociolinguistics. She is a vice president for ASLA, the Swedish branch of the international association of applied linguistics, AILA, and leader of the research group on Language Education by Dalarna University. She is coordinating the research network for national minorities and national minority languages. Her research interests include the sociology of language, linguistic ethnography, multilingualism and translanguaging, language identity and attitudes, and education in various immigrant and minority language settings.


 Pågående forskningsprojekt:

Transspråkande, transnationalitet och transkulturella rum i förskolor mednationella minoritetsspråk som profil

Språkval och legitimitet - äldres relation till förstaspråket ungerska och andraspråket finska respektive svenska

Flerspråkighet, minoritetsspråk, identitet och familjespråkpolicy (med BethAnne Paulsrud)

Multimodalt samskapande för lärande (med Solveig Malmsten & Åsa Pettersson) 


Publikationer