Maria Larsson

Maria Larsson

Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete

Bakgrund

Jag fick min lärarexamen i svenska och engelska samt fil mag i engelska vid Uppsala universitet i januari 2000. Hösten 2013 började jag mina forskarstudier i pedagogiskt arbete i forskarskolan Skolnära, ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Karlstads universitet. Min licentiatuppsats blev klar våren 2018 och hösten 2018 antogs jag som doktorand vid Högskolan Dalarna för att studera vidare mot en doktorsexamen i pedagogiskt arbete.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör läsning i en skolkontext och läsundervisning för äldre elever samt ämnesdidaktik med fokus på ämnet svenska. Jag är också intresserad av läroplansteoretiska perspektiv i relation till lärares praktik.   

I min licentiatuppsats Resultatet av ett prov. Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet studerade jag washbackeffekten av det nationella provet i kursen Svenska 1 på gymnasiet, det vill säga hur det nationella provet påverkar undervisningen i svenska, med ett särskilt fokus på läsförståelseprovet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 18 svensklärare på gymnasiet som intervjuades dels i fokusgrupper, dels i enskilda intervjuer, och tar sin utgångspunkt i Stephen Balls teori om att policy är något som aktivt görs, policy enactment. Genom att studera svensklärares uppfattningar om det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 på gymnasiet belyser licentiatuppsatsen vad som kan hända när nationell policy bestående av ett nationellt prov möter den lokala kontexten i form av enskilda lärares undervisning.

Mitt avhandlingsarbete bygger vidare på min licentiatuppsats men byter i viss mån inriktning då jag i stället riktar fokus mot vilka didaktiska avvägningar svensklärare på gymnasiet gör när de i en performativ kontext väljer innehåll till sin läsundervisning i kursen Svenska 1. Det teoretiska ramverket utgörs av Stephen Balls teori om att göra policy samt Priestley et als teori om läraragens, teacher agency. Även ämnesdidaktiska perspektiv i relation till konceptet powerful knowledge används.

Nätverk

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

LDN, Litteraturdidaktiskt nätverk   

NLS, Nordiskt nätverk för forskning iläsning och skrivning

CSL, Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik

ROSE, Researchon Subject-specific EducationPublikationer