Anneli Fjordevik

Univ lektor tyska, (Tjänstledig) Tyska
Jag har undervisat i tyska på Högskolan Dalarna sedan 2010, främst i litteraturkurser. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samt examensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

 

Undervisningoch administration

Jag har i grunden enmagisterexamen i Tyska, Engelska och Östeuropakunskap. 2004 disputerade jag ityska på Uppsala universitet på en doktorsavhandling om intertextualitet iHeinrich von Kleists verk. Efter disputationen undervisade jag många år påUppsala universitet, dels i litteraturkurser på Tyska A och B och dels igrammatik på Tyska A på den utlandsförlagda kursen Tyska A i Freiburg. Jagundervisade vidare ett par år på olika gymnasieskolor. På Högskolan Dalarnajobbar jag sedan 2010; jag undervisar främst i litteraturkurser på olika nivåermen är även delaktig i vissa grundläggande kurser och den förstagrammatikkursen. Jag handleder examensarbeten med litterär inriktning samtexamensarbeten i tyska inom lärarutbildningen. Tillsammans med Maren Eckart harjag byggt upp de litterära kurserna på avancerad nivå. Jagär vidare aktiv i olika arbetsgrupper (t ex om litteraturdidaktik och GLS –Germanistische Literatur in Schweden) och deltar för närvarande i ettEU-Tempus-projekt (”Comolte”) med författande av läromaterial
och träning av online- undervisning för blivande språklärarutbildare iVitryssland
och Azerbajdzjan.
Sedan 2015 är jag ämnesföreträdare i tyska.

Forskning

Jag doktorerade vidUppsala universitet i ämnet tyska på avhandlingen Heinrich von Kleists ”Amphitryon. Lustspiel nach Molière” unterdem Aspekt der Intertextualität im Gesamtwerk. Avhandlingen behandlade olika typer avintertextuella arbetsformer i Kleists dramer, noveller, essayer, brev etc. medutgångspunkt i Kleists egna tankar om Verzeichnung och Erfindung.

Under åren 2012-2014har jag deltagit i ett NGL(New Generation Learning)-projekt, finansierat avHögskolan Dalarna. Projektet har bestått av tre delar; i det först studeradesde nya generationernas litterära världar. Här gjorde jag en undersökning påfanfiction (fans som skriver fiktion till redan existerande litteratur/filmeretc.) till Cornelia Funkes Tintenwelt.Jag tittade främst på metatexterna, dvs texterna som fansen skrev för attkommentera varandra samt hur de beskrev vad de gjorde med ursprungstexten, oftai form av en author’s note i börjanav texten. I den andra delen av NGL-projektet genomförde jag tillsammans medkolleger vid Högskolan Dalarna en undersökning om språkstudenter vid HögskolanDalarna och i vilken utsträckning de känner till fankulturer på nätet ochhuruvida de deltar och vad de i så fall gör och varför. I den tredje delenutfördes en praktisk-didaktisk implementering av våra resultat på vår egenundervisning; vi tog in vissa moment från fankulturvärlden för att se prova nyaundervisningsmetoder.

Fr o m 2016 påbörjarjag ett projekt om litteratur och nya medier inom ramen för KIG (Kultur IdentitetGestaltning) på Högskolan Dalarna tillsammans med Maren Eckart.

 Publikationer