Maren Eckart

Maren Eckart

Docent, Tyska
Univ lektor tyska, Tyska

Jag arbetar sedan2007 vid Högskolan Dalarna och undervisar framför allt kurser inom tyskspråkiglitteratur(-vetenskap) och kultur och handleder examens- och magisterarbeten ellerjag är examinator. Periodvis har jag varit ämnesföreträdare. Tillsammans medAnneli Fjordevik har jag byggt upp de litterära kurserna på avancerad nivå ochutvecklat litteraturkurserna på alla nivåer. Jag intresserar mig förhögskoledidaktiska frågor och är aktiv i olika arbetsgrupper och nätverk (t.ex.germanistische Literatur in Schweden, GLS, och DAAD-Ortslektor). Jag deltar förnärvarande i ett EU-Tempus-projekt (”Comolte”) med författande av läromaterialoch träning av online- undervisning för blivande språklärarutbildare i Belarus och Azerbajdzjan.

Min akademiskabakgrund

 Efter studier av humanistiska ämnen (i bl.a.tyska, latin och antikens kultur- och samhällsliv) och utbildning till gymnasielärarei tyska och latin disputerade jag 2001 i tyska (med inriktning litteratur) vidUppsala universitet om berättarstrukturer i det medeltida eposet Nibelungenlied. Innan jag började arbetavid Högskolan Dalarna har jag genom Vetenskapsrådet varit forskarassistent vid Uppsala universitet, där jag även handledde ett flertal DAAD-språkassistenteroch undervisade som Erasmus utbytes-lärare vid Universität Koblenz-Landau. Jag har arbetat som lärare vid Stockholms universitet och deltog iforskningsprojekt med fokus på den medeltida och tidigmoderna litteraturen.


Forskning

I min forskningintresserar jag mig framför allt för frågor som rör det litterärakonstruktioner av genus och berättarstrukturer (narralologi).  Efter min doktorsavhandling om det medeltidaeposet Nibelungenlied med titeln Ob ich ein ritter waere. GenderrelatierteErzählstrategien im Nibelungenlied (2001) forskade jag bl.a. omkvinnobilden i den didaktisk-allegoriska senmedeltida diktningen schacktavelslek (Schachzabelbuch). Sedan undersökte jag i ett RJ-finansierat projekttillsammans med Elisabeth Wåghäll Nivre, Stockholms universitet,framställningen av den svenska drottningen Kristina i tidigmoderna biografiskatexter och i olika textsorter, t.ex. i textsorten ”dödssamtal”. Projektetutvidgades och jag undersökte den tidigmoderna tyskspråkiga biografiskrivningenom berömda kvinnliga regenter som Elizabeth I av England, Maria Stuart, MariaTheresia m.fl. för att kunna visa på strukturer i det biografiska berättandet,långt innan genren biografi hade karaktären av idag och där jag lyfte frambegreppet den ”biografiska pakten” som en överenskommelse mellan författarenoch läsaren om textens genre. Under senare tid intresserade jag mig för nutida kvinnliga pilgrimsberättelser som identitetsskapande egodokument och om litteraturoch nya medier. Ett nytt projekt handlar om flykt, migration och integration i tyskspråkig barn och ungdomslitteratur.

Publikationer