Linda Vixner

Personlig presentation av Linda Vixner

Med dr, Medicinsk vetenskap
Dekan
Univ lektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap

Mina huvudsakliga forskningsområden är långvarig smärta och smärtrehabilitering. Våra pågående forskningsprojekt är finansierade av Vetenskapsrådet och FORTE och rör främst:

  • Validering av kommersiellt tillgängliga aktivitetsmätare med avseende på deras förmåga att mäta fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta
  • Utveckling av sätt att främja fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta med hjälp av aktivitetsmätare
  • Utvärdering av effekten av att använda aktivitetsmätare som tillägg till multimodal smärtrehabilitering för patienter med långvarig smärta i primär- och specialistvård
  • Utvärdering av skillnader mellan patienter med långvarig smärta jämfört med friska kontroller avseende rörelsekontroll och muskelaktivitet
  • Utvärdering av vilka effekter fysisk pulshöjande aktivitet har avseende rörelsemönster och muskelaktivitet hos personer med långvarig smärta
  • Undersöka tidiga prognostiska faktorer som kan förutsäga förbättrad fysisk- och emotionell hälsa hos patienter som deltar i multimodala rehabiliteringsprogram.

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett stort och växande hälso- och socioekonomiskt problem, omkring en fjärdedel av den vuxna befolkningen lever nu med långvarig smärta av betydande karaktär. Vår forskning riktar sig främst mot hur fysisk aktivitet, användning av ny teknologi samt deltagande i multimodala smärtrehabiliteringsprogram påverkar hälsan hos personer med långvarig smärta. Vår forskning bedrivs både i laboratoriemiljö och i klinisk verksamhet. Vi arbetar dessutom med registerbaserad forskning där vi använder oss av flera Svenska Kvalitetsregister, bland annat det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS).

Jag tog min sjukgymnastexamen (fysioterapeut) på Linköpings Universitet 1997 och jag försvarade min avhandling ”Acupuncture for Labour Pain” 2015 på Karolinska Institutet. För närvarande är jag Dekan, Universitetslektor i Medicinsk Vetenskap, , Stf. ledare Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) samt ledamot av Utbildnings och Forskningsnämnden.

Föj några av forskningsprojekten på www.du.se/pain och på Instagram.

Här kan du även läsa lite mer om mig.

Publikationer