Personlig presentation av Lena Nerhagen

Univ lektor nationalekonomi, Nationalekonomi

Jag är disputerad nationalekonom (miljöekonomi) med en grundexamen i företagsekonomi, bägge vid Göteborgs universitet. Jag genomförde mitt avhandlingsarbete vid Högskolan Dalarna och var anställd från 1994 till 2008 på hel- och deltid. Under denna tid undervisade jag också. Efter min disputation 2001 har jag också jobbat med forskning på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Jag har framförallt arbetat med frågor som rör luftföroreningar och deras påverkan på människors hälsa. Det har handlat om olika flervetenskapliga projekt.  Detta arbete har varit relaterat till de EU-direktiv som finns på detta område och som har påverkat svensk lagstiftning. Under senare år har jag därför forskat mer om frågor som rör utformning av politik och lagstiftning på miljöområdet. Det handlar bland annat om samhällsekonomisk analys som beslutsunderlag vilket är något som jag också undervisar om. Utöver mitt arbete inom akademin har jag arbetat med bokföring på mindre företag, med naturbaserad turism, miljöstrategiskt arbete på Länsstyrelsen Dalarna och som sekreterare i en statlig utredning. Jag är t.o.m 2022 projektledare för projektet  Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomisk effektivitet, som finansieras av Energimyndigheten och som genomförs tillsammans med VTI.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

Beteendeekonomi, "Regulatory governance", Samhällsekonomisk analys, Externa kostnader för luftföroreningar, Förvaltning av kollektiva nyttigheter, Betalningsviljestudier

Publikationer