Klas Sundberg

Klas Sundberg

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi
Fil dr, Företagsekonomi
Undervisar och forskar om strategi, ekonomistyrning och redovisning.

Lektor i företagsekonomi. Forskar och undervisar om strategi, ekonomistyrning och redovisning. Forskningen handlar framförallt om ekonomistyrningens betydelse för strategisk utveckling.

Omgivningen förändras i allt snabbare takt genom globalisering och teknologisk utveckling. Sedan 1970-talet har konkurrensutsatt verksamhet därför ställts inför stora strategiska beslut omkring vad som ska satsas på. Tidigare forskning visar att strategier har begränsad livslängd. När en verksamhet förr eller senare kommer i en nedgångsfas är det viktigt att nya strategier utvecklas eller att de tidigare strategierna vidareutvecklas för att bibehålla konkurrenskraften

Ekonomistyrning definieras som procedurer och system som leder till att ekonomiska mål uppnås. Två olika roller utkristaliseras. Den ena rollen är att kontrollera och övervaka verksamheten. Den andra rollen är att allokera resurser inom en verksamhet. Ekonomistyrningen tar sig uttryck i formaliserade procedurer samt informella system.

Detta har jag studerat i en longitudinell fallstudie av tillverkningsföretaget Atlas Copco. Studien är retrospektiv och avser perioden 1980-2011.

Forskningen visar att ekonomistyrningen är som mest effektiv när den anpassas till verksamhetens strategiska situation. Ett exempel är när verksamheten är i en nedgångsfas. För att skapa strategisk utveckling är det viktigt att styrningen inte enbart är fokuserad på formaliserade system. Sådana system är ofta kortsiktigt orienterade. Det behöver också finnas utrymme för kreativitet och långsiktigt tänkande. I en mognadsfas när effektiviteten är som högst är den formella styrningen viktig för att optimera verksamheterna. Eftersom det kan ta lång tid att utveckla en ny strategi är det viktigt att ekonomistyrningen är utformad så att strategisk utveckling underlättas redan tidigt i utvecklingscykeln.

Förutom doktorsavhandlingen har jag skrivit en licentiatavhandling med titeln Atlas Copcos strategi och styrning: verktyg som ger guld. Jag har också varit medförfattare i publikationer inom integrerade affärssystem.

Jag är "reviewer" för tidskriften "Advances in Economics and Business".

Forskningsprojekt
Publikationer