Personlig presentation av Jan Florin

Med dr, Avd 1 Omvårdnad
Se ovan
Univ lektor omvårdnad, Avd 1 Omvårdnad
Ämnesföreträdare i Omvårdnad. Utbildar sjuksköterskor på grund-, avancerad och forskarnivå, t ex genom föreläsningar, examinatorsroll och kursansvar. Forskning kring eHälsa, självskattad kompetens.
Docent, Avd 1 Omvårdnad
Se nedan

Jan Florin, född 1956 i Stockholm, sjuksköterskeexamen 1980 vid Ersta-Sköndal högskola och disputerade 2007 vid Örebro universitet. Åren 2002-2010 var jag programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Akademin hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. År 2010-2015  var jag avdelningschef  i Omvårdnad. Jag har också haft uppdrag i en kollegial kommitte och arbetat med utredning och utveckling centralt på lärosätet. Nu är jag ämnesföreträdare för omvårdnad. Jag bedriver forskning inom ehälsa/informatik med fokus på termer och fackspråk, delaktighet, självskattad kompetens hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter samt evidensbaserad vård och forskningsanvändning. Min undervisning fokuserar på journalföring med fokus på omvårdnadsdiagnostik  och diagnostiskt tänkande, delaktighet, eHälsa och akademisering och professionsutveckling samt även handledning av examenarbeten. Jag har skrivit en del kurslitteratur, t ex kapitel i Omvårdnadens grunder, en bok om dokumentation i vården av äldre samt kontinuerlig översättning av boken om NANDAs omvårdnadsdiagnoser. Jag samarbetar med Svensk Sjuksköterskeförening kring systematisk beskrivning av    omvårdnad genom använding av ICNP i patientjournalen. Grudnen till det ör en överenskommelse nationellt om att ICNP ska ingå i termverket SNOMED CT som Socialstyrelsen förvaltar. 

Forskningsprojekt
Publikationer