Registrator

Till registraturet vänder du dig när du vill begära ut en handling, initiera ett nytt ärende eller har frågor kring ärenden och handläggning.

Registrator ansvarar för att allmänna handlingar vid Högskolan registreras och handhas i enlighet med gällande regler. Registrator är även ansvarig för högskolans gemensamma ärendehanteringssystem. Registrator har också ansvar för att övriga organisationen följer uppsatta regler och mål för diarieföring.

Huvudregistrator
Senast granskad: