Litteraturvetenskap

Arbetsliv och studier

Studier i litteraturvetenskap har en självklar arbetslivsanknytning till grund- och gymnasieskola, bibliotek, bokförlag, journalistik, reklambransch, vårdsektor och andra områden i samhället. Ämnet litteraturvetenskap vidgar och fördjupar förståelsen för de enskilda texterna, för litteraturens roll i samhället och för den enskilda människan ur ett existentiellt perspektiv.

Vad gör en litteraturvetare?

Inom litteraturvetenskapen behandlar vi sånger, dikter, berättelser och andra textformer. Vi analyserar, jämför, kommenterar samt ställer frågor om texternas tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

Vad läser du?

De litteraturvetenskapliga kurserna vid Högskolan Dalarna omfattar äldre och nyare texter från olika språkområden, med betoning på svenska och europeiska författarskap. Vi läser texter från olika genrer, och de olika kurserna rymmer perspektiv som didaktik, genus, postkolonialism, etnicitet och globalisering. Kurserna orienterar om litteraturens funktioner i skolan och i det moderna mediesamhället. Det populära berättandet rör sig över flera medieformer, därför är datorspelandet och transmedia ämnen som berörs i vissa utvalda kurser.

Vad blir man bra på?

I undervisningen läggs stor vikt vid närstudiet av texterna liksom skickligheten i att analysera och tolka dessa. Under studierna övas förmågan att kritiskt granska och att konstruktivt ifrågasätta, att förmedla sina kunskaper och att argumentera för sin sak i tal och skrift. Studierna ger även inblickar i litteraturens betydelse för mänsklig kommunikation, erfarenhet och värdegrund.

Kursutbud på svenska och engelska

Högskolan Dalarna erbjuder litteraturvetenskapliga, nätbaserade kurser upp till kandidatexamen. Delkurserna kan läsas antingen som fristående, eller i terminsvisa kurspaket.

Litteraturvetenskap I: 0-30 hp:

Kurspaketet kan kombineras med en kurs i litteraturdidaktik:

Sommarkurs (heltidsstudier):

Kurser med engelska som undervisningsspråk på halvfart (50 %):

Litteraturvetenskap II: 31-60 hp, tre tematiskt strukturerade kurser om prosatexter från skilda tider samt en uppsatskurs:

Litteraturvetenskap III: 61-90 hp:

Kurser

Det finns inga aktuella kurser.
Senast granskad:
Senast granskad: