Lärare och forskare - Historia

Historieämnets lärare och forskare på Högskolan Dalarna
Gruppfoto på framför hus

Mikael Berg

Mikael Berg har läst sin lärarutbildning i Falun och tog år 2000 sin examen som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap, samt magisterexamen i historia. Sedan 2000 har han arbetat som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap vid gymnasiet i Ludvika (VBU). Parallellt med sitt arbete som gymnasielärare har Mikael sedan 2008 deltagit i forskarutbildning i Historia. 2011 tog han sin Licentiatexamen och i mars 2014 disputerade Mikael på en doktorsavhandling benämnd "Historielärares ämnesförståelse. Centrala begrepp i gymnasielärares förståelse av skolämnet historia". Sedan disputationen har Mikael fortsatt sitt arbete som lärare och lektor inom ungdomsskolan, samtidigt som han arbetar som adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna. Vid sidan av den historiedidaktiska forskningen har Mikael också deltagit i forskning riktad mot förskolans kunskapsbildning.

E-post: mbg@du.se

Lars Berge

Lars Berge, verksam som lärare vid Högskolan Dalarna sedan 1996 där han 2000-2014 undervisat i och varit ansvarig för kursen i Världshistoria. Han disputerade 2000 med avhandlingen The Bambatha Watershed. Swedish Missionaries, African Christians and an Evolving Zulu Church in Rural Natal and Zululand 1902 – 1910. Boken, som bygger på svenska missionärers tidigare oanvända källor, bidrar med nya perspektiv (sociala, ekonomiska, politiska, genus) på zulufolkets sista uppror mot det brittiska kolonialväldet i Sydafrika 1906. Sedan 2006 undervisar han huvudsakligen i modern Afrikansk historia i Magisterprogrammet i Afrikanska studier (www.du.se/ducas). Det egna forskningsintresset inriktas mot svensk opinionsbildning under det andra Italiensk-Etiopiska kriget 1935-36. Han är tillsvidare tjänstledig från undervisning i Historieämnet.

E-post: labe@du.se

Lars Båtefalk

Lars Båtefalk, född 1966 och uppvuxen samt boende i Borlänge, är lektor i historia. Han disputerade vid Uppsala universitet år 2000 på en avhandling om nykterhetsorganiseringen under 1800-talets förra hälft, och har sedan dess undervisat och forskat med huvudsaklig inriktning på 1800-och 1900-talets sociala, ideologiska, kulturella och politiska historia. Båtefalk har därtill, sedan några år tillbaka, orienterat sig mot frågor rörande fostran av barn och unga i samhället, skolväsendet och den reformpedagogiska rörelsen från sent 1800- fram till mitten av 1900-talet. För stunden planerar Båtefalk att undersöka fredspedagogik och fredsfostran inom ramen för ett tänkt projekt under arbetsnamnet Pedagogik för det praktiska livet – Siljanskolan från 1920- till 1960-tal. Lars är ansvarig för Historia I, och tillsammans med Peter Reinholdsson också ämnesföreträdare.

Tel:023-778426
E-post: lba@du.se

Jan Fredrikson

Jan Fredrikson Adjunkt i historia, samhällskunskap och religionskunskap sedan början av 1980-talet, och har jobbat en rad år i grundskolan, gymnasiet och KOMVUX. Jobbar dels i ämneskurser i historia, men också med historiedidaktiska frågor och ämnets tillämpning i lärarutbildning. Doktorand i ekonomisk historia, med specialintresse för industrisamhällets kulturarv och historiebruk.

E-post: jfr@du.se

Hanna Hodacs

Hanna Hodacs, globaliseringsprocesser med Skandinavisk anknytning står i fokus i Hanna Hodacs forskning. Hennes senaste bok heter Silk and Tea in the North – Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth Century Europe, Palgrave Macmillan (utkommer april 2016) och handlar om den skandinaviska ostindiska handeln under 1700-talet. Färger på tyger och smaker på te står i förgrunden och bidrar till att förklara både handeln i Kina och konsumtionen i Europa. Hodacs har också forskat om Linneanskt resande i olika sammanhang, för närvarande arbetar hon på ett projekt om Linnélärjungar i London mellan 1760-1810. Därtill har hon studerat naturalhistoriskt resande och karriärvägar i Sverige under 1700-talet, bland annat i boken Naturalhistoria på resande fot. Om forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige (Nordic Academic Press, 2007) som hon skrev tillsammans med Kenneth Nyberg. Hodacs disputerade 2003 på en avhandling om relationerna mellan Sverige och Storbritannien (Converging world views: the European expansion and early-nineteenth-century Anglo-Swedish contacts, Studia Historica Upsaliensia). Sedan disputation har hon bland annat arbetat vid Uppsala universitet, University of Birmingham, Warwick University och Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien.

Hanna Hodacs är Associated Fellow vid Centre for Global History and Culture vid University of Warwick.

Tel: 023-778228
E-post: hhd@du.se

Anders Persson

Anders Persson är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och har undervisat på Högskolan Dalarna sedan hösten 2011. I sitt avhandlingsprojekt undersöker Anders av hur erfarna lärare, i sin historieundervisning för grundskolans mellanår, erfar ett nytt uppdrag. Anders har en gymnasielärarexamen och en fil.mag i ekonomisk historia. Under tolv år arbetade han som gymnasielärare i Västmanland. Där kom han tidigt att bli involverad i handledning av lärarstudenter. Vid sidan av sina doktorandstudier, undervisar Anders idag främst i kurser inriktad mot ämnesdidaktiska moment på Högskolan Dalarnas lärarutbildningar.

E-post: ape@du.se

Lars Petterson

Senior professor i Utbildningshistoria. Även forskarutbildad i litteraturvetenskap. Huvuddelen av hans forskning berör bokläsning och elementarundervisning under skilda förhållanden. Disputerade 1992 på en avhandling om folkundervisning: "Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860", och har därefter forskat både om politisk historia under 1800-talet och historiedidaktik. Har arbetat vid Högskolan Dalarna sedan 1991.

E-post: lpe@du.se

Peter Reinholdsson

Universiterslektor. Disputerade 1998 på en avhandling betitlad "Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige". Peter är kursansvarig för Historia II och Historia III. Tillsammans med Lars Båtefalk är han också ämnesföreträdare.

E-post: pre@du.se

Christina Romlid

Christina Romlid är fil. dr i ekonomisk historia och universitetslektor i his­toria med inriktning mot ekonomisk historia vid Högskolan Dalarna. Hon har forskat om den svenska exporten kring sekelskiftet 1900 utifrån ett kulturellt och narrativt perspektiv. Hon har nyligen påbörjat ett nytt projekt som hand­lar om världsutställningarna på 1930-talet och den svenska berättelsen om ”det nya samhället” i ett globalhistoriskt perspektiv.

E-post: cro@du.se

Senast granskad: