Arbetsprover inför ansökan till ämneslärarprogrammet ingång bild

Ansökan till Ämneslärarprogrammet med ingångsämne Bild samt till kursen Bild I med ämnesdidaktik behöver kompletteras med tre inlämnade arbetsprover.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, samt En B, Sh A (områdesbehörighet 6 c) och godkända arbetsprover.

Urval

Om antalet sökande studenter som erhåller godkänt på sina arbetsprover överstiger antalet utbildningsplatser görs urvalet utifrån de sökandes övriga meriter.

Arbetsproverna

Med arbetsproverna ska du visa din kompetens inom bildområdet och tillräcklig förmåga att tillgodogöra dig utbildningens gestaltande moment. En antagningsgrupp bestående av minst två lärare från ämnesgruppen i Bild samt en studentrepresentant bedömer de inskickade uppgifterna som icke godkända eller godkända. För att du ska bli antagen till utbildningen måste samtliga uppgifter bedömas som godkända. Icke godkänt på någon av dem innebär att den sökande inte är behörig. Inlämnade arbetsprover som inte följer anvisningarna beaktas inte.

Utformning av arbetsproverna

Förutom att anmäla dig via antagning.se ska du skicka in arbetsprover (behörighetsprover). Arbetsproverna utgörs av tre olika uppgifter.

Uppgift 1. Porträtt

Gestalta någon du känner i en serie om tre bilder (material och teknik är valfria, använd dock samma material/teknik i samtliga bilder). Arbeta i dialog med den person du väljer att avbilda, försök framhäva det specifika för personen. I två av bilderna ska personen vara med i bilden, i den tredje ska personen inte vara med utan skildras med hjälp av attribut och/eller en miljö som lyfter fram personens karaktär. För inlämningen gäller att varje bild presenteras var och en för sig, samt att du i ett fotografi visar hur du skulle presentera bilderna tillsammans på t.ex. en utställning. Hantverksmässigt framställda (teckningar, målningar mm.) bilder fotograferas eller scannas.

Komplettera med en kort skriftlig kommentar (max 100 ord) om vad du vill lyfta fram i dina porträtt och vad ditt val av material/teknik betyder för bildernas uttryck.

Uppgift 2. Tredimensionell gestaltning av en nyhetsartikel

Utgå ifrån en aktuell nyhetsartikel. Innehållet i artikeln ska du gestalta i form av en skulptur eller en installation. Du väljer material och teknik/tekniker helt fritt. Dokumentera din gestaltning med max tre (3) fotografier. Bifoga artikeln. Beskriv också i en kort text (max 100 ord) syftet med gestaltningen och motivera ditt val av material/teknik.

Uppgift 3. Egen portfolio

I denna uppgift presenterar du ditt bildskapande i form av fem (5) arbeten. Dessa kan bestå av tvådimensionella bilder, fotografier, skulpturer/tredimensionella objekt och/eller installationer, animationer mm. För inlämning gäller att bilder och tredimensionella arbeten fotograferas eller scannas. Obs! Minst tre (3) av dessa arbeten ska vara gjorda i hantverksmässiga tekniker. Med hantverksmässiga tekniker avses arbeten som i grunden bygger på till exempel målningar, teckningar, grafik, fotografi, skulptur, installationer samt olika konsthantverksmässiga material och tekniker.

Du ska komplettera portfolion med en kort text (högst 150 ord) där du reflekterar över ditt bildskapande och intentionerna med dina visuella gestaltningar.

Bedömning av arbetsproverna

Syftet med de tre uppgifterna är att de ska visa olika aspekter av den sökandes förmåga att: 

  • visuellt gestalta både på förhand givna uppgifter och egna idéer
  • arbeta med olika material och tekniker
  • reflektera över sitt eget bildskapande

 

Så här lämnar du in dina arbetsprover

Dina arbetsprover ska lämnas in i en öppen kurs på Högskolans lärplattform Learn som heter ”Inlämning av arbetsprover bild Ht21” senast den 15 april 2021. För att komma in i den öppna kursen måste du skapa ett konto och registrera dig (om du redan har ett konto hos Högskolan Dalarna så använder du detta).

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf-fil eller mp4-fil. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress.

 

Sammanfattning

Uppgift 1/Porträtt: tre (3) bilder och ett fotografi med en tänkt presentation av bilderna tillsammans samt en skriftlig kommentar (max 100 ord).

Uppgift 2/Gestaltning av en nyhetsartikel: Max tre (3) fotografier av gestaltningen, en skriftlig kommentar samt tidningsartikeln som gestaltningen utgår ifrån.

Uppgift 3/Egen portfolio: bilder på fem (5) valfria arbeten samt en skriftlig presentation av ditt bildskapande (max 150 ord).
Inlämning av arbetsprover

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf-fil eller mp4-fil. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress.

Arbetsproverna ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast den 2021-04-15.

Har du frågor rörande arbetsproverna?

Vänligen kontakta:

Lee Nordevald-Sjöberg
lee@du.se, 023-77 82 66

Kerstin Ahlberg
kah@du.se,  023-77 83 67

 

Senast granskad: