Anvisning för arbetsprover i bild

Ansökan till Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 och gymnasieskolan med ingångsämne Bild vid Högskolan Dalarna, samt till kursen Bild I med ämnesdidaktik.

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4 med en fil för varje uppgift. Namnge filerna med för- och efternamn. Förse även varje uppgiftsfil med namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress.

Utformning av arbetsproverna

Förutom att anmäla dig via antagning.se ska du skicka in arbetsprover (behörighetsprover). Arbetsproverna utgörs av tre olika uppgifter.

Uppgift 1. Porträtt

Gestalta en bekant person i en serie om tre bilder där material och teknik är valfria, men använd samma material/teknik för samtliga bilder. Arbeta i dialog med den person som avbildas och framhäv det specifika för personen. I två av bilderna ska personen vara med i bilden, i den tredje ska personen inte vara med utan skildras med hjälp av attribut och/eller en miljö som lyfter fram personens karaktär. För inlämningen gäller att varje bild presenteras dels var och en för sig, dels genom ett fotografi som visar hur bilderna kan presenteras tillsammans, exempelvis på en utställning. Hantverksmässigt framställda bilder, som exempelvis teckningar, målningar etcetera. fotograferas eller scannas och infogas i en pdf.

Komplettera samma fil med en kort skriftlig kommentar om max 100 ord som redogör för vad som lyfts fram i porträttet och vad valet av material och teknik betyder för bildernas uttryck.

Uppgift 2. Tredimensionell gestaltning av en nyhetsartikel

Utgå ifrån en aktuell nyhetsartikel. Gestalta artikelns innehåll i form av en skulptur. Material och teknik/tekniker väljs helt fritt. Dokumentera gestaltningen med max tre fotografier och bifoga artikeln.

Infoga bilderna i en pdf tillsammans med en kort text om max 100 ord med beskrivning av syftet med gestaltningen och motivering av material och teknikval.

Uppgift 3. Egen portfolio

I denna uppgift presenterar du ditt bildskapande i form av fem arbeten. Dessa kan bestå av tvådimensionella bilder, fotografier, skulpturer alternativt tredimensionella objekt och/eller installationer, animationer etc. För inlämning gäller att bilder och tredimensionella arbeten fotograferas eller skannas och infogas i en pdf. Obs! Minst tre av dessa arbeten ska vara analoga målningar, teckningar eller grafiska verk.

Komplettera med en kort text om max 150 ord med en beskrivning av verken i portfolion. Berätta också om ditt eget bildskapande och vad som är viktigt för dig att uttrycka i olika visuella gestaltningsformer.

Bedömning av arbetsproverna

Syftet med de tre uppgifterna är att de ska visa olika aspekter av den sökandes förmåga att: 

  • visuellt gestalta både på förhand givna uppgifter och egna idéer
  • arbeta med olika material och tekniker
  • reflektera över sitt eget bildskapande

Alla tre uppgifterna ska vara godkända för att den sökande ska antas till utbildningen.

Så här lämnar du in dina arbetsprover

Dina arbetsprover ska lämnas in i en öppen kurs på Högskolans lärplattform Learn som heter ”Inlämning av arbetsprover i bild....” senast den 15 maj. För att komma in i den öppna kursen måste du skapa ett konto och registrera dig (om du redan har ett konto hos Högskolan Dalarna så använder du detta).

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress.

Sammanfattning

Uppgift 1/Porträtt: tre (3) bilder och ett fotografi med en tänkt presentation av bilderna tillsammans samt en skriftlig kommentar (max 100 ord).

Uppgift 2/Gestaltning av en nyhetsartikel: Max tre (3) fotografier av gestaltningen, en skriftlig kommentar samt tidningsartikeln som gestaltningen utgår ifrån.

Uppgift 3/Egen portfolio: bilder på fem (5) valfria arbeten samt en skriftlig presentation av ditt bildskapande (max 150 ord).

Inlämning av arbetsprover.

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress.

Arbetsproverna ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast 21 juni.

Har du frågor rörande arbetsproverna?

Vänligen kontakta:

Ann-Louise Sandahl
and@du.se, 023-77 83 93

Kerstin Ahlberg
kah@du.se,  023-77 83 67

 

Senast granskad:
Senast granskad: