Anvisning för arbetsprover i bild

Ansökan till Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 och gymnasieskolan med ingångsämne Bild vid Högskolan Dalarna, samt till kursen Bild I med ämnesdidaktik.

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4 med en fil för varje uppgift. Namnge filerna med för- och efternamn. Förse även varje uppgiftsfil med namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.

Utformning av arbetsproverna

Förutom att anmäla dig via antagning.se ska du skicka in arbetsprover (behörighetsprover). Arbetsproverna utgörs av tre olika uppgifter.

Uppgift 1. Porträtt

Gestalta en bekant person i en serie om tre bilder där material och teknik är valfria, men använd samma material/teknik för samtliga bilder. Arbeta i dialog med den person som avbildas och framhäv det specifika för personen. I två av bilderna ska personen vara med i bilden, i den tredje ska personen inte vara med utan skildras med hjälp av attribut och/eller en miljö som lyfter fram personens karaktär. För inlämningen gäller att varje bild presenteras dels var och en för sig, dels genom ett fotografi som visar hur bilderna kan presenteras tillsammans, exempelvis på en utställning. Hantverksmässigt framställda bilder, som exempelvis teckningar, målningar etcetera. fotograferas eller scannas och infogas i en pdf.

Komplettera samma fil med en kort skriftlig kommentar om max 100 ord som redogör för vad som lyfts fram i porträttet och vad valet av material och teknik betyder för bildernas uttryck.

Uppgift 2. Tredimensionell gestaltning av en nyhetsartikel

Utgå ifrån en aktuell nyhetsartikel. Gestalta artikelns innehåll i form av en skulptur. Material och teknik/tekniker väljs helt fritt. Dokumentera gestaltningen med max tre fotografier och bifoga artikeln.

Infoga bilderna i en pdf tillsammans med en kort text om max 100 ord med beskrivning av syftet med gestaltningen och motivering av material och teknikval.

Uppgift 3. Egen portfolio

I denna uppgift presenterar du ditt bildskapande i form av fem arbeten. Dessa kan bestå av tvådimensionella bilder, fotografier, skulpturer alternativt tredimensionella objekt och/eller installationer, animationer etc. För inlämning gäller att bilder och tredimensionella arbeten fotograferas eller skannas och infogas i en pdf. Obs! Minst tre av dessa arbeten ska vara analoga målningar, teckningar eller grafiska verk.

Komplettera med en kort text om max 150 ord med en beskrivning av verken i portfolion. Berätta också om ditt eget bildskapande och vad som är viktigt för dig att uttrycka i olika visuella gestaltningsformer.

Bedömning av arbetsproverna

Syftet med de tre uppgifterna är att de ska visa olika aspekter av den sökandes förmåga att: 

 • visuellt gestalta både på förhand givna uppgifter och egna idéer
 • arbeta med olika material och tekniker
 • reflektera över sitt eget bildskapande

Uppgift 1 - bedömningskriterier

För att erhålla omdömet godkänt gäller att den sökande:

 • i bilderna visar förmåga att gestalta den i texten beskrivna intentionen med porträtten
 • kan motivera sitt val av material/teknik och kan redogöra för materialets/teknikens betydelse för bildernas uttryck
 • visar förmåga att presentera bilderna som en sammanhållen kollektion
 • med gott handlag hanterar det valda materialet/tekniken

Om intentionen med porträttserien inte framgår i bilderna och om bilderna inte visar prov på förtrogenhet med valt material/teknik godkänns inte uppgiften.

Uppgift 2- bedömningskriterier

För att erhålla omdömet godkänt gäller att den sökande:

 • visar förmåga att göra en visuell tolkning av en skriven text så att textens huvudbudskap tydligt kommuniceras i gestaltningen
 • kan beskriva syftet med gestaltningen och motivera sitt val av material/teknik
 • med gott handlag hanterar valda material/tekniker

Om den tredimensionella gestaltningen inte förmedlar textens huvudsakliga innehåll och inte visar prov på förtrogenhet med valda material/tekniker godkänns inte uppgiften.

Uppgift 3 - bedömningskriterier

För att erhålla omdömet godkänt gäller att den sökande:

 • i portfolion hanterar valda material/tekniker med gott handlag och visar förmåga att åstadkomma önskade visuella uttryck
 • visar förmåga att, utifrån de i portfolion ingående arbetena, reflektera över sitt bildskapande avseende både uttryck (färg, form, komposition) och innehåll

Om inte de i portfolion ingående arbetena visar förtrogenhet med valda material/tekniker och om intentionerna med det egna bildskapande inte avspeglas i portfolions innehåll godkänns inte uppgiften.

Alla tre uppgifterna ska vara godkända för att den sökande ska antas till utbildningen.

Så här lämnar du in dina arbetsprover

Dina arbetsprover ska lämnas in i en öppen kurs på Högskolans lärplattform Learn som heter ”Inlämning av arbetsprover i bild....”. Du har möjlighet att lämna in dina arbetsprover till och med den 20 juni. För att komma in i den öppna kursen måste du skapa ett konto och registrera dig (om du redan har ett konto hos Högskolan Dalarna så använder du detta).

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.

Instruktioner steg för steg

1 a) Börja med att skapa ett konto om du inte redan har ett

Börja med att gå till webbsidan Dalarna University Open Courses.

På webbsidan klickar du på “Sign Up” (uppe till höger). Följ instruktionerna och bekräfta ditt medlemskap med din e-post.

När kontot är skapat går du till sidan Dalarna University Open Courses och klickar på “Sign in” (uppe till höger). Logga in med din e-postadress och lösenordet som du har skapat

1 b) Om du har ett konto hos Högskolan Dalarna sedan tidigare

Gå till katalogen för öppna kurser: Dalarna University Open Courses och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Högskolan Dalarna.

2. Registrera dig till ”Inlämning av arbetsprover i bild Vt22 och Ht22”

För att registrera dig klickar du på “Catalogue” högst uppe i mitten. Välj ”Inlämning av arbetsprover i bild....” och klicka först på “Enroll Now” och sedan på ”Go to my Dashboard”

Hitta till Inlämning av arbetsprover i bild

Du hittar ”Inlämning av arbetsprover i bild....” genom att klicka på "My Dashboard" och sedan klicka på "Continue Course". Då flyttas du vidare till högskolans lärplattform där det finns instruktioner för hur själva inlämningen går till.

Behöver du hjälp?

Vänligen kontakta vår support via mail: support@du.se eller tel: 023-77 88 88.

Sammanfattning

Uppgift 1/Porträtt: tre (3) bilder och ett fotografi med en tänkt presentation av bilderna tillsammans samt en skriftlig kommentar (max 100 ord).

Uppgift 2/Gestaltning av en nyhetsartikel: Max tre (3) fotografier av gestaltningen, en skriftlig kommentar samt tidningsartikeln som gestaltningen utgår ifrån.

Uppgift 3/Egen portfolio: bilder på fem (5) valfria arbeten samt en skriftlig presentation av ditt bildskapande (max 150 ord).

Inlämning av arbetsprover.

Underlaget till varje uppgift samlas i en separat pdf eller mp4. En fil för varje uppgift. Namnge dina filer med ditt för- och efternamn. I slutet på varje uppgiftsfil skriver du även in ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.

Arbetsproverna ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast 20 juni 2023.

Har du frågor rörande arbetsproverna?

Vänligen kontakta:

Ann-Louise Sandahl
and@du.se, 023-77 83 93

Kerstin Ahlberg
kah@du.se,  023-77 83 67

 

Senast granskad:
Senast granskad: