Vindkraftsforskning gav Mattias Gradén doktorstitel

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 17 november försvarade han sin avhandling "Storskalig vindkraft i skogen – om rationell planering och lokalt motstånd" vid Högskolan Dalarna. I avhandlingen bygger han vidare på sin tidigare licentiatavhandling om vindkraftsetableringar och dess påverkan på det omkringliggande samhället och dess intressenter.

- Jag hoppas att arbetet kan komma till nytta för vindkraftens fortsatta tillväxt i Sverige. En etablering av en vindkraftpark har många parametrar att ta hänsyn, inte bara det rent byggnads- och energitekniska. Jag har fokuserat på de värderingar och åsikter som lokalbefolkning, föreningar och andra intressenter kan ha på en etablering och det motstånd som kan förekomma vid planeringen, säger Mattias som är lättad över att ha erhållit sin doktorstitel.

I "Storskalig vindkraft i skogsmiljö" har Mattias tagit reda på vilka intressekonflikter det kan leda till att planera och bygga vindkraftsparker i skogsmiljöer som inte varit föremål för exploatering tidigare. Syftet med avhandlingen är att förstå och analysera de planerings- och acceptansutmaningar som storskalig vindkraft i Sverige står inför.

- Jag har genomfört intervjuer och analyserat svaren från markägare, permanent- och fritidsboenden, intresseorganisationer, kommuner med flera och försökt få en bild av hur dessa förhåller sig till vindkraftsetableringen, säger Mattias.

Inför ett femtiotal personer i auditoriet fick Mattias Graden besvara frågor från opponenten professor Maria Stenseke, bland annat om på vilket sätt det kan föreligga risk för att forskaren blir påverkad av intressen från industrin eller andra krafter.

Mattias medgav att det är ett område där det förekommer mycket kontroverser. Men det har inte förekommit några försök till påverkan. Däremot kan man aldrig kan vara säker på hur citat och meningar tagna ur sitt sammanhang kan användas i sammanhang man inte själv har kontroll över.

Han ser sitt forskningsfält som mycket angeläget och användbart. Han är en förespråkare av utveckling av de förnybara energikällorna, även om han i sin forskning håller starkt på neutraliteten. Sakligheten och den neutrala tonen var också något som han även fick beröm för, liksom för språkdräkten som opponenten upplevde underhållande och läsvärd.

- Intresset för vindkraft ökar i hela Sverige särskilt som man de senare decennierna har insett att även skogslän är lämpliga för vindkraft. Men ofta leder samhällsnyttiga och miljövänliga vindkraftsetableringar till lokalt motstånd. Förhoppningen är att mina studier ska vara en god hjälp till hur intressekonflikter vid vindkraftsetableringar kan bemötas. Det är tänkt att mitt arbete ska ge viktigt vägledning åt beslutsfattare och investerare i planprocesser vid vindkraftsetableringar, säger Mattias.

Mattias Gradén erhöll sin doktorstitel under eftermiddagen efter en överläggning i betygsnämnden. Opponent var professor Maria Stenseke vid avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet.

Text och bild: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: