Uppsats om bankers strategier för att kommunicera hållbarhet vinner pris

Högskolan Dalarnas pris för ”Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling” går i år till Ilenia Tonetti som studerat på Högskolan Dalarnas magisterprogram i engelska - lingvistik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinna
Årets pristagare Ilenia Tonetti

Ilenia Tonetti har i sin uppsats undersökt bankers strategier för att bygga tillit hos investerare och andra intressenter genom en diskursanalys där två schweiziska bankers årsrapporter och CR-rapporter (Corporate Responsibility Reports) från åren 2007, 2012 och 2017 har granskats.
 
Särskilt har Ilenia försökt identifiera eventuella förändringar i bankernas förtroendeskapande strategier efter finanskrisen 2008 och resultaten tyder bland annat på att bankerna lagt allt större vikt vid att visa sig pålitliga och kompetenta inom riskhantering. Frekvensen av ’hållbarhet’ (*sustainab*) och liknande ord ökade också över tid, vilket kan tolkas som att bankerna sett ett allt större behov av att skapa en bild av sig själva som hållbara företag.
 
Nyttan av att bättre förstå företags kommunikation är stor. I dessa dagar har exempelvis många företag anpassat sitt hållbarhetsarbete till FN:s globala mål (Sustainable Development Goals, SDG:s). En genomgång av världens 100 största företag och intervjuer med företagsledare har dock visat att få företag i praktiken har gjort något nytt i sin verksamhet för att faktiskt bidra till de globala målen. Det företagen hittills gjort är, med få undantag, att ändra sin kommunikation genom att sätta en ”SDG-etikett” på befintliga arbetssätt och initiativ.
 
Juryn som utsett det vinnande bidraget har bestått av tre medlemmar från Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling, och deras motivering lyder:
 
”Ilenia Tonettis magisteruppsats bidrar med kunskap om hur företag kan förändra sina kommunikationsstrategier i takt med att samhällets förväntningar ändras. I en tid som vår, när användningen av begreppet ’hållbar’ har ökat dramatiskt, är sådan kunskap angelägen. Diskursanalysen av de två bankernas års- och hållbarhetsrapporter visar hur bankerna lagt allt större vikt vid att visa sig hållbara och pålitliga. Med stor noggrannhet och stringens har Ilenia analyserat det stora textmaterialet och använt sig av såväl kvantitativ som kvalitativ metodik. Ilenias uppsats säger förvisso ingenting om hur bankerna agerat i praktiken, men hennes analys påminner oss om följande: ett begrepp som hållbarhet kan användas och konstrueras av ett företag för att det ska uppfattas som hållbart även om inga förändringar gjorts av vare sig affärsidé eller verksamhet. Detta är viktig kunskap för alla som inte nöjer sig med att höra företagen berätta om sitt hållbarhetsarbete, utan som också vill se resultat.”

Högskolan Dalarnas pris för ”Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling” som nu delas ut för andra gången består av ett resebidrag om 10 000 kr.

Prisutdelning och presentation av arbetet sker i samband med Högskolan Dalarnas Hållbaretsdag 3 december. 

Senast granskad:
Senast granskad: