Tillsyn inom socialtjänsten – hur bedrivs den?

Vilka idéer finns om hur statens tillsyn av socialtjänsten bör vara utformad och hur bedrivs den i praktiken? Detta undersöker Eva Hämberg, doktorand på Högskolan Dalarna, i sin avhandling ”Tillsyn i teori och praktik- om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eva Hämberg- I avhandlingen studeras också vilken legitimitet och påverkan tillsynen har på myndighetsutövande och behandlande verksamheter inom socialtjänsten, säger Eva Hämberg.

Möjligheten styra mer komplexa företeelser genom kontroll, som hur socialtjänsten behandlingsarbete bedrivs, är ifrågasatt. Ifrågasättandena bottnar uppfattningen om det bara är aspekter som är enkla att observera och mäta som kommer att kontrolleras, säger Eva Hämberg. 

Syftet med avhandlingen är därför att skapa en fördjupad förståelse om vilken  funktion kontrollen är tänkt att ha i tillsynen, hur kontrollen i praktiken formar tillsynprocessen, men också att öka kunskapen om tillsynens legitimitet och påverkan på verksamheter  som ska lösa mer och mindre komplexa uppgifter.  

Regeringens syn

I av handlingen har Eva Hämberg studerat regeringens syn på kontrollens funktion i tillsynen inom socialtjänsten. Resultaten visar att det finns en medvetenhet om kontrollens begränsningar men också en flexibilitet finns i synen hur den bör bedrivas som syftar till att öka tillsynens kapacitet att kontrollera och värdera kvalitén hos mer abstrakta och komplexa delar av socialtjänstens verksamhet. Resultaten visar också att en anpassning av tillsynsprocessens utformning i praktiken sker. Den information som inspektörerna samlar om de behandlande verksamheterna i högre grad också rör abstrakta och komplexa aspekter. Trots det visar avhandlingen att de brister som inspektörerna identifierar båda typerna av verksamhet i huvudsak rör konkreta och  enkelt observerbara aspekter, ofta med koppling till frågor om hur dokumentationen sköts.  Detta indikerar att tillsynen skulle kunna vara ett effektivare medel för att kontrollera och styra  socialtjänstens myndighetsutövande än dess behandlande verksamheter.

Styrande faktorer

Trots det visar Eva Hämbergs forskning att tillsynen har större legitimitet och starkare påverkan i de behandlande än de myndighetsutövande verksamheter som studerats. Det talar för att  andra faktorer än tillsynsprocessens utformning som är styrande för  tillsynens legitimitet  och påverkan.  I avhandlingen identifieras två andra faktorer;  

  1. om tillsynsmyndighetens krav står i konflikt med ledningens ekonomiska krav  på verksamheten bidrar det till att tillsynens legitimitet och påverkan minskar
  2. om det  finns en rädslan för tillsynsmyndighetens sanktioner så bidrar det till att tillsynen legitimitet och påverkan stärks.  

Eva Hämberg disputerar 16 juni på Örebro Universitet klockan 10:15 med sin avhandling ”Tillsyn i teori och praktik - om statlig styrning och kontroll av Socialtjänstens individ- och familjeomsorg”.

Senast granskad:
Senast granskad: