Stort forskningsprojekt om förskoleklassen

Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna nästan 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild: Tarja Alatalo

Vi har träffat Tarja Alatalo som är lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och kommer att leda forskningsprojektet. 

Vad ska ni forska om?

Projektet har som syfte att bidra med kunskap om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklassens didaktiska verksamhet, men också att identifiera potential att utveckla läs- och skrivundervisningen i förskoleklass.

Enligt läroplanen ska undervisningen i förskoleklass stödja eleverna att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk, vilket vi ser som läs- och skrivutvecklande undervisning. Sådan undervisning innebär bland annat att stimulera eleverna till att exempelvis lära sig nya ord eller förstå innehållet i böcker som läraren högläser. Det handlar också om att eleverna diskuterar det lästa utifrån egna erfarenheter, associerar till andra texter, och blir säkra på alfabetets bokstäver och bokstävernas ljud. Vidare innebär det att, inom olika ämnesområden, skapa och kritiskt utforska text som kan vara skriven, muntlig, visuell i form av bild eller film, för att stödja elevernas förståelse om språkets meningsbärande funktion och syftet med att läsa och skriva.

Hur kommer forskningen bedrivas?

Vi kommer att videoobservera undervisning inom fem ämnesområden under två dagar i 48 olika förskoleklasser. Det blir sammanlagt 96 dagars observation med uppskattningsvis minst 200 undervisningsmoment. På det sättet kan vi få reda på vilka förutsättningar undervisning inom olika ämnesområden kan ge elever att utveckla förmågor som är betydelsefulla för läs- och skrivutvecklingen.

För att få reda på hur läraren planerar och genomför sin undervisning och hur hon eller han tänker om den, intervjuar vi läraren i de förskoleklasser som observeras. Analyserna genomförs med hjälp av teoretiska analysverktyg och med ansatsen mixad metod.

Vilken ny kunskap kommer projektet bidra till?

Vi hoppas medverka till ny kunskap och förståelse för läs- och skrivutvecklande undervisning som är betydelsefull för lärare i förskoleklass, men också för förskollärar- och lärarutbildningen och för fortbildning av lärare, speciallärare och specialpedagoger i förskoleklass.

I projektgruppen har vi en bred kunskapsbas inom tidig läs- och skrivundervisning. Vi kommer att kunna ge en bred bild av hur en större grupp lärare undervisar och resonerar om den läs- och skrivutvecklande undervisningen.

Fakta

Projekttitel: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden
Projektledare: Tarja Alatalo, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna
Medverkande forskare: Annie-Maj Johansson, lektor i naturvetenskap vid Högskolan Dalarna, Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Mälardalens högskola och Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.
Projekttid: 2021-01-01 – 2024-12-31
Finansiering: 5,9 miljoner av Vetenskapsrådet

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: