Socialstyrelsen skriver om rapport om åldersbedömningar

Efter kritik från bland annat professor Lars Rönnegård medger Socialstyrelsen fel i sin rapport om medicinsk åldersbedömning. Trots det fortsätter Rättsmedicinalverket att använda den kritiserade metoden. Något som enligt forskarna är rättsosäkert.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lars Rönnegård, professor i statistik vid Högskolan i Dalarna, har tillsammans med Johan Bring, adjungerad professor i statistik vid Högskolan i Gävle kritiserat socialstyrelsens rapport "Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt" och hävdat att den innehåller flera felaktigheter. Efter kritiken blev forskarna inbjudna till Socialstyrelsen för att diskutera dessa fel.

– Det var ett bra och konstruktivt möte där representanterna från Socialstyrelsen höll med om den kritik som vi framfört, säger Lars Rönnegård.

Socialstyrelsen har nu gått ut med att rapporten ska kompletteras med utförligare metodbeskrivning.

– Socialstyrelsen har medgett fel i rapporten vilket bör innebära att detta är en rapport som man inte ska hänvisa till. En utförligare metodbeskrivning är inte tillräcklig för att rätta till felen i rapporten, förklarar Lars Rönnegård.

Rättsmedicinalverket fortsätter använda metoden

Trots att Socialstyrelsen har erkänt sina misstag anser Rättsmedicinalverket, RMV, att det är en lovande metod.

– RMV har baserat hela sitt arbete på den här rapporten och de beräkningarna som finns i den. Det enda rimliga vore att RMV tog en paus i de här utredningarna, tills man har klarlagt vad det finns för belägg för att metoden fungerar. Men det har de valt att inte göra, säger Lars Rönnegård.

En paus skulle medföra konsekvenser i form av fördröjning av asylansökningarna och migrationsverkets arbete. Eftersom handläggarna på migrationsverket ska göra en helhetsbedömning av den sökandes ålder är det oerhört viktigt att handläggarna är medvetna om osäkerheten kring de metoder som används. Man har trott att metoderna är säkra och att risken för felklassificering är liten, men underlaget i Socialstyrelsens rapport ger inte stöd för detta.

– Eftersom man inte vet hur pass bra den här metoden fungerar, är bedömningarna av asylsökande för tillfället rättsosäkra, förtydligar Lars Rönnegård.

Granskas ej på samma sätt

Ett misstag som lett till felen i rapporten är att den inte granskats av externa granskare med rätt statistisk kompetens.

– Inom forskningen är vi vana med att våra arbeten alltid granskas utanför den egna forskargruppen. Men en rapport från en myndighet granskas inte på samma sätt som inom forskning. Det handlar ju egentligen om forskningsetik och god vetenskaplig sed. Vad händer om en myndighet skriver en rapport som inte är vetenskapligt underbyggt? frågar sig Lars Rönnegård.

Tillsammans med Johan Bring ska Lars Rönnegård ha en workshop inom serien "Snacka statistik". Där ska de diskutera hur myndigheter kvalitetssäkrar sina arbeten och hur man ska se till att fallet med Socialstyrelsens rapport om åldersbedömningar inte upprepas.

Nya forskningsresultat presenteras

Socialstyrelsen har tillsammans med Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska Högskola startar ett pilotprojekt där de undersöker hur studier av olika delar av kroppen kan kombineras för att göra åldersbedömningar. Resultaten kommer att presenteras i slutet av maj.

– Då kanske man har en användbar metod, det vet vi ingenting om. Men så länge RMV tänker fortsätta använda metoden med magnetkameraundersökning på knäled utan att ha något underlag för att den fungerar anser vi att det är oetiskt. Och det tänker vi fortsätta påpeka, avslutar Lars Rönnegård.

 

För mer information, kontakta
Lars Rönnegård
lrn@du.se
023-77 85 03

 

Läs den tidigare nyheten Risker att klassificeras fel vid åldersbedömningar ska diskuteras

Socialstyrelsens information om rapporten

Läs mer om "Snacka statistik"

Senast granskad:
Senast granskad: