Sociala och tekniska aspekter viktiga vid utformning av energisystem

Energisystem måste designas och implementeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv där tekniska och sociala aspekter betraktas tillsammans. Det menar Caroline Bastholm som studerar hur småskaliga elsystem med hjälp av sol ska öka tillgången till elektricitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Initiativen för att se till att världens befolkning har tillgång till elektricitet är många. Världen står dock inför en utmaning eftersom de traditionella nationella elsystemen inte kan byggas ut i den takt man önskar. Men tack vare de senaste decenniernas utveckling av solel och batterier ökar förutsättningarna för att konstruera tillförlitliga och ekonomiskt fördelaktiga småskaliga elsystem.

Caroline Bastholm är doktorand i teknisk fysik och har studerat småskaliga elsystem för platser i världen där det inte finns tillgång till el via ett centralt nationellt elnät. Forskningen har framför allt kretsat kring så kallade decentraliserade PV-Diesel hybrid system. I dessa används solel i kombination med dieselgeneratorer för att generera el som kan lagras i batterier och distribueras till exempelvis skolor eller sjukhus.

– I mina studier har jag framför allt koncentrerat mig på hur sociala och tekniska aspekter påverkar varandra. I vissa fall drar dessa åt samma håll och man åstadkommer positiv samhällelig utveckling delvis tack vare teknik. I andra fall harmoniserar tekniken och de sociala strukturerna sämre. Trots goda intentioner och modern teknisk utrustning når man då inte de resultat man hade hoppats på, förklarar Caroline Bastholm.

Bland fallen av mindre lyckade försök kan man se att till exempel system gått sönder för tidigt. I dessa fall lyfts ofta sociala faktorer fram som en anledning till problem.

–  Ofta är det batterierna som förlorar sin lagringskapacitet i förtid, men bakom dessa till synes tekniska problem ligger ofta brister i de organisatoriska strukturerna för drift, styrning av energianvändning och systemunderhåll. Det är därför av största vikt att system designas, implementeras och studeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv där tekniska och sociala aspekter betraktas tillsammans. Min forskning visar dels exempel på vikten av denna integration och erbjuder samtidigt verktyg för att underlätta arbetet, säger Caroline Bastholm.

Studierna är genomförda i Tanzania där Caroline Bastholm vid fyra tillfällen varit på plats för att göra mätningar i elsystem, observera verksamheten, och intervjua personer som arbetar med detta. På hemmaplan har hon kompletterat insamlad data med simuleringar av elsystemet.

Licentiatuppsatsen består av tre delarbeten. De metoder och parametrar som lyfts fram i dessa kan med fördel användas för att låta sociala och tekniska aspekter komma närmare varandra även i studier eller implementering av andra elsystem världen över. Därigenom kan forskningen bidra till att elsystem i större utsträckning blir långsiktigt hållbara och bidrar till positiv social utveckling.

Caroline Bastholm arbetar även som generalsekreterare för organisationen Ingenjörer utan gränser. Hon försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats “Micro-grids supplied by renewable energy – improving technical and social feasibility” den 4 april.

Länk till licentiatuppsatsen “Micro-grids supplied by renewable energy – improving technical and social feasibility”

För mer information, kontakta:
Caroline Bastholm
cne@du.se

Caroline monterar solceller i Tanzania

Senast granskad:
Senast granskad: