På Högskolan Dalarna gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier

De senaste veckorna har vi under hashtagen metoo tagit del av förfärande vittnesmål om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier inom flera samhällssektorer. Genom akademiuppropet finns nu även vittnesmål kopplade till akademin publicerade.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi välkomnar kraften i MeToo–rörelsen och tillsammans med övriga rektorer och studentkårer i landet följer vi den med största allvar. Högskolan Dalarna behöver ta en djup och allvarlig fundering kring hur vi kan ta vårt ansvar i dessa frågor. Nu får vi börja leva upp till våra stolta värderingar om öppenhet, mod och ansvar. Med verksamheter som involverar många medarbetare och studenter måste vi fullt ut ta ansvar för att akademin ska vara en plats helt fri från alla sorters trakasserier och diskriminering. Högskolan Dalarna och Dalarnas studentkår har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkningar och utnyttjande av maktpositioner. Det är helt oacceptabelt att någon student eller medarbetare på Högskolan Dalarna blir utsatt för någon form av kränkande behandling.

Högskolan Dalarna hanterar alla former av anmälningar skyndsamt och vidtar åtgärder, oavsett om ärendet är kopplat till någon diskrimineringsgrund eller inte. Vår ambition är nu att prioritera ett långsiktigt arbete för att skapa förändring. Vi kommer att ta hjälp av den forskning och de kunskaper som finns om området, både hos oss men även i samverkan med andra lärosäten. Vi kommer att se till att alla chefer får möjlighet till fördjupad förståelse genom utbildningsinsatser. Vi behöver kritiskt granska våra utbildningar för att se hur vi tillsammans med studenter kan problematisera och formulera ställningstaganden för att börja förstå, påverka och bidra till förändring. I ljuset av avslöjandena behöver vi också kritiskt granska strukturerna och innehållet i högskolans forskning. Vi ska se till att den kunskap vi själva kan producera och som vi inhämtar från andra håll kommer vår omvärld tillgodo, genom offentliga föreläsningar, artiklar i pressen och andra åtgärder.

Om vi verkligen menar vad vi tillsammans har sagt – att vi ska skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle – måste vi konsekvent och i handling uppmärksamma och reagera på förtryck i alla former så att studenter och medarbetare kan vara trygga i att utsatta får det stöd de behöver. Vi ska se till att de regelverk och rutiner som finns inom Högskolan för att handha anmälningar om olika former av trakasserier är adekvata och tillgängliga. För att vi ska kunna arbeta systematiskt och uthålligt med allt detta kommer ledningen tillsammans med studentkåren, de kollegiala nämnderna, personalorganisationer och berörda tjänstemän utarbeta ett handlingsprogram för att motarbeta sexuellt förtryck inom vår högskola och koppla det till vårt arbete med jämställdhetsintegrering – och se till att det genomförs.

Därutöver har alla verksamma vid Högskolan Dalarna ett ansvar för att behandla varandra med respekt och att bidra till att upprätthålla en arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Högskolan Dalarna ska fortsatt arbeta för en ökad medvetenhet och för att skapa trygghet i att anmäla, uppmärksamma och stoppa sexuella trakasserier.

Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor Högskolan Dalarna
Tom Edoff, ordförande Dalarnas studentkåren

Om du upplever dig utsatt och vill anmäla

Om du är anställd och upplever att du blivit utsatt för sexuella trakasserier på Högskolan Dalarna ska du i första hand berätta om händelsen för din chef eller personalchefen (kontakt med personalchef ska alltid tas om den anmälde är chef). Andra att tala med kan vara personalhandläggare med inriktning arbetsmiljö, arbetsmiljöombud eller facklig företrädare. Anställd som vill tala med någon utomstående kan vända sig till Företagshälsovården.

Om du är student kan du vända dig till en lärare, ämnes - eller huvudområdesföreträdare, programansvarig, Studenthälsan eller Högskolan Dalarnas mångfaldssamordnare. Andra att vända sig till kan vara studentombud eller ordförande i studentkåren. 

Styrdokument som tydliggör Högskolan Dalarnas inställning till sexuella trakasserier:

Senast granskad:
Senast granskad: