Ny svensk forskning om ungdomars hälsa: Att känna stolthet är viktigt för att motverka skamgörande

Att uppleva stolthet tycks vara speciellt viktigt för ungdomar som är utsatta för skamgörande handlingar och upplevelser av stolthet verkar ha en skyddande effekt för ungdomars hälsa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eva Randell, Renée Flacking och Lars Jerdén vid Högskolan Dalarna har tillsammans med Junia Joffer, Umeå universitet och Bengt Starrin, Karlstads universitet genomfört en studie som visar att upplevelser av stolthet och skam har samband med självskattad hälsa hos ungdomar av båda könen.

I tonåren är emotioner särskilt viktiga för identitetsutvecklingen. Många ungdomar blir utsatta för skamgörande handlingar såsom förlöjliganden, hån och nedsättande kommentarer som kan leda till upplevelser av skamkänslor. Dessa skamupplevelser, speciellt om de pågår längre, kan relateras till ohälsa. Att känna stolthet kan i sin tur bidra till psykiskt välbefinnande.

Tidigare studier visar att upplevelser av skam och stolthet var för sig kunnat påverka ungdomars självskattade hälsa. Skamgörande handlingar kan bidra till negativa hälsoeffekter och upplevelser av stolthet till positiva effekter på hälsa. Dock har upplevelser av skam och stolthet inte studerats i kombination, ej heller den sammantagna effekten av dessa på ungdomars självskattade hälsa.

- I undersökningen som genomfördes bland 705 svenska pojkar och flickor i åldern 17-18 år, visar våra resultat att stolthet och skam var utmärkande relaterat till självskattad hälsa hos både pojkar och flickor, säger Eva Randell, doktor i folkhälsovetenskap och lektor socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

-  När upplevelser av både stolthet och skam kombinerades visade resultatet att lägre självskattad hälsa var högst bland pojkar och flickor med kombinationen lägre stolthet och högre skam, fortsätter Eva. 

- När modellen justerades för andra viktiga aspekter så som födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå, skolupplevelse, att ha tillräckligt med vänner, familjestämning samt att vara föreningsaktiv, förblev lägre självskattad hälsa högst bland flickor och pojkar med lägre stolthet och högre skam samt hos flickor med lägre stolthet och lägre skam. 

- Skolor måste fortsätta att arbeta för att motverka förolämpande och kränkande beteende bland ungdomar. Positiv och genuin feedback från t ex lärare och andra viktiga personer kan bidra till känslor av stolthet som kan minska och motverka de negativa effekterna av skamgörande på hälsa, avslutar Eva.

Läs mer i artikeln: International Journal of Adolescent Medicine and Health

Senast granskad:
Senast granskad: