Ny högskoleutbildning för att möta framtidens krav inom demensvård

Befolkningen blir allt äldre och antalet personer med demens ökar. Det innebär att dagens sjuksköterskor ofta möter människor med demens inom både prehospital och akut sjukvård men också inom primär- och kommunal vård i såväl det egna hemmet som i särskilda boenden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna erbjuder hösten 2017 för första gången en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot demensvård.

- Den nya specialistsjuksköterskeutbildningen möter dagens och morgondagens krav på demensvård, säger Lena Marmstål Hammar, programansvarig för den nya utbildningen vid Högskolan Dalarna.

- Det finns en bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Dessutom ska socialstyrelsen fastslå nya nationella riktlinjer för vård av personer med demens under våren 2017. Den är nu ute på remiss men visar att denna utbildningen svarar väl mot dessa riktlinjer fortsätter Lena.

- Både regeringen och regionens hälso- och sjukvårdsorganisationer efterfrågar fler sjuksköterskor med specialistkompetens. Denna utbildning tillgodoser en viktig del inom inriktningen demensvård, säger Magnus Jobs, akademichef vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.

Utbildningen som är nätbaserad, fokuserar på personcentrerad vård och för att i samråd med personer med demens, deras vårdare och/eller närstående bedöma, planera, utvärdera och utveckla hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i nära samverkan med kommuner och landsting i verksamheter som bedriver demensvård.

Senast granskad:
Senast granskad: