”No room for trafficking” - nytt forskningsprojekt

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond har beviljat forskningsmedel för projektet ”No room for trafficking” - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektets bakgrund bygger på att vart fjärde sexköp sker på svenska hotell och många av de som tvingas sälja sex är utsatta även för trafficking. Flera hotell har aktivt tagit avstånd från detta genom att informera och utbilda sin personal kring att upptäcka och anmäla misstänkt prostitution och trafficking. Detta är ett mycket viktigt första steg i att komma till rätta med brottsligheten och både anti-traffickingorganisationer, polisen och internationell forskning pekar på att hotellanställda har ett stort ansvar för att agera.

–  Vi vill i denna studie få svar på frågor som rör hur anställda och arbetsgivare inom hotellbranschen ser på trafficking och vilka strategier har de för att bemöta och hantera problemet, samt vilken kunskap om trafficking som behövs inom besöksnäringen. De senaste åren har kunskapsnivån generellt höjts inom hotellbranschen, men den är fortfarande låg när det gäller vilka strategier personalen använder och hur de kan och bör agera, samt hur de upplevelser sin arbetsmiljö i relation till trafficking på arbetsplatsen, säger Maria Thulemark, projektledare.

Arbetsmiljö och attraktivt arbete blir allt viktigare och företag konkurrerar om personal bland annat genom att visa på ansvarstagande och hållbarhet. Förekomsten av trafficking på arbetsplatser kan påverka arbetsmiljön och attraktiviteten inom besöksnäringens företag.

– Det är därför av stor relevans att ta ett arbetstagarperspektiv på frågan om trafficking och prostitution och belysa för näringen och andra att detta inte enbart är ett brott som ska anmälas utan att det också påverkar de individer som indirekt utsätts genom sitt arbete på hotell. Detta för att arbetsgivarna inte enbart måste ta ett ansvar för att motverka trafficking utan de måste också ta ett arbetsmiljöansvar kopplat till sin egen personals psykosociala utsatthet, fortsätter Maria Thulemark.

Projektet kommer att pågå under 2020 och 2021. Förutom Maria Thulemark kommer även Susanna Heldt Cassel vara involverad i projektet.

Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond har som syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen.

Läs mer om Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond.

För mer information, kontakta
Senast granskad:
Senast granskad: