Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Högskolan Dalarna i uppdrag att utvärdera pilotprojekt

Samordnaren mot våldsbejakande extremism har gett Högskolan Dalarna i uppdrag att utvärdera de fyra pilotprojekt, Kunskapshusen, som Nationella samordnaren initierat i Borlänge, Göteborg, Stockholm och Örebro.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvärderingen ska bland annat fungera som underlag och fungera som goda exempel i det fortsatta arbetet mot våldsbejakande extremism.

Arbetet med Kunskapshusen initierades i november 2015 med syfte att bygga lokala nav i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande miljöer. Tanken med kunskapshusen är att samla den kommunala expertisen för att på ett mer effektivt sätt möta utmaningarna i arbetet på kommunal nivå.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 september 2017 med en skriftlig delredovisning senast den 15 juni 2017.

Senast granskad:
Senast granskad: