Munhälsoproblem hos äldre ökar risken för dödlighet

Munhälsoproblem är vanligt hos äldre personer på korttidsboenden, trots att de själva är nöjda med sin munhälsa. Nu visar forskning dessutom att dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion ger en högre risk för dödlighet inom ett år. Det har Susanne Koistinen kommit fram till i sin doktorsavhandling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Susanne håller upp avhandlingen.

– Resultaten av denna avhandling kan användas för att planera interventioner för att förbättra munhälsan och munvården bland äldre i olika vårdmiljöer, säger Susanne Koistinen.

Vi har träffat Susanne som disputerade på Högskolan Dalarna den 25 september 2020.

Vad har du forskat om?

– Jag har forskat om munhälsan hos äldre personer som vårdas inom korttidsvården och hur de själva upplever sin munhälsa jämfört med en professionell bedömning. Jag har också undersökt sambandet mellan dålig munhälsa, sväljningsdysfunktion och dödlighet. Alla studier är genomförda inom korttidsvård och är en del av det svenska forskningsprojektet SOFIA (Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age).

Vad visade din forskning?

– Den visade att munhälsoproblem är vanligt hos äldre. 77 procent av deltagarna i min studie hade munhälsoproblem. Många hade ett behov av tandvård och 54 procent hade mindre bra eller dålig munhygien, men endast 19 procent av deltagarna hade assistans med munvård. Både dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion, oberoende av varandra, visade sig ge högre risk för dödlighet inom ett år, och kombinationen ökade risken för död markant.

Vad kan vi lära oss av din forskning?

– Resultaten av denna avhandling bidrar med kunskap om munhälsan och munvård hos äldre inom korttidsvården. Detta är viktig kunskap i förhållande till de nationella riktlinjerna för tandvård. Resultaten ger också kunskap om att det inte räcker med att fråga äldre om deras munhälsa och om de är i behov av vård. Man behöver också se till att de själva klarar av den dagliga vården. Jag tror att samverkan mellan olika hälsoinstanser kan vara viktigt för att stödja äldres munhälsa och livskvalitet. 

Varför ville du börja forska på Högskolan Dalarna?

– Jag har jobbat i över 20 år som tandhygienist och träffat många äldre inom vårdboenden med stort omsorgsbehov. Jag har upplevt att många har ett behov av assistans med munvård men att de inte efterfrågar den vård de behöver. Därför ville jag undersöka om mina antaganden verkligen stämde, och jag ville dessutom studera vilka implikationer dålig munhälsa kan ha på livskvalitén och hälsan generellt. 

Vad kommer du göra nu?

– Nu kommer jag jobba både kliniskt som tandhygienist och med undervisning på tandhygienistprogrammet vid Umeå universitet. 

Ladda ner avhandlingen: Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short-term care, av Susanne Koistinen 2020

Senast granskad:
Senast granskad: