Med syfte att förbättra effektiviteten i vägunderhåll

En för Högskolan Dalarna historisk disputation genomfördes idag då Kristin Svenson försvarade sin doktorsavhandling ”A Microdata Analysis Approach to Transport Infrastructure Maintenance”. Kristin Svenson är den första doktorand som genomgått hela forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kristin Svenson

Högskolan Dalarna har sedan 2012 forskarutbildningsrätt i Mikrodataanalys. De senaste fyra åren har Kristin Svensson genomgått forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna och blir därmed den första ”egna” doktoranden som disputerar. Opponent vid dagens disputation var Docent Nasir Gharaibeh, Texas A&M University.

Opponenten inledde med att beskriva ämnet som Kristin avhandlade, underhåll av infrastruktur för transporter och i synnerhet vägar.

– Infrastrukturen i såväl USA, varifrån jag kommer, som i Sverige börjar bli gammal och därmed sårbar. När ekonomin växer betyder det fler bilar på vägarna och fler godstransporter. Många av våra vägar byggdes under 1950-70-talen när trafiken var betydligt mindre intensiv än idag, samma vägar ska därmed hålla för en trafikökning som man då inte ens kunde drömma om. Det betyder också att vi måste spendera mer för att underhålla vägnätet och även hitta mer kostnadseffektiva sätt och metoder. Genom att analysera olika typer av data kan vi ge feedback till beslutsfattare. Här passar Kristins arbete in väldigt väl.

Kristins doktorsavhandling består av fem artiklar, varav två redan blivit godkända. Syftet med avhandlingen är att förbättra effektiviteten av underhåll när det gäller infrastruktur för transporter genom att tillämpa analys med hjälp av mikrodata. Enligt opponenten är artikel 1 i doktorsavhandlingen – ”Beräknad livslängd av vägbeläggningar med hjälp av händelseanalys” en av de bästa i ämnet och modellen har blivit väl respekterad.

Kristin fick under utfrågningen bland annat svara på hur hon handskats med det data hon tillfört sina modeller.

– All data har inte varit helt fullständig. Bland annat har det inte alltid gått att få svar på vilken typ av fordon som trafikerar vägen eller hur tunga fordonen är. Jag har därför varit tvungen att validera vilken inverkan ett visst data har på resultatet innan jag analyserat det.

I sina analyser har Kristin bland annat tagit hänsyn till trafikintensitet, väderförhållanden, typ av beläggning, typ av fordon och tidigare underhåll. Den avslutande frågan från opponenten löd:

– Om vi bygger än väg och ingen kör på den, hur ser den ut om 10 år?

– Det finns inget sådant data, bara data från vägar med mycket låg trafikintensitet. Det teoretiska svaret blir att vägen troligen åldras. Trafik är så klart den huvudsakliga anledningen till vägslitage, inte vädret, men helt opåverkad är den troligen inte. 

Efter utfrågningen var det dags för betygsnämnden att sammanträda. Sammanfattningsvis tyckte de att Kristin gjort en bra figur som beskriver hur man kan gå från data till process och att hon täckt in forskningsområdet på ett bra sätt.

– Det är väldigt intressant vara i detta forskningsområde just nu, avslutade Kristin Svenson.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: