Med anledning av medierapporteringen kring Lugnetkyrkan

Med anledning av de senaste dagarnas medierapportering vill vi kommentera Högskolan Dalarnas kontakter med Lugnetkyrkan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Först vill vi klarlägga att Högskolan Dalarna tar starkt avstånd från alla former av diskriminering och inskränkningar i den enskildes rätt att få vara sig själv. I högskolans vision slås fast att ett gott samhälle bygger på alla människors lika värde.

Högskolan Dalarna har under de senaste tre åren hyrt lokaler av Lugnetkyrkan Konferens AB vid enstaka tillfällen för totalt 173 000 kr. Efter samråd med bland annat studentkåren tecknade Högskolan Dalarna i april 2019 ett avtal med Lugnetkyrkan för hyra av tillfälliga, och för våra studenter och personal ändamålsenliga och tillgängliga, lokaler under ombyggnaden av Campus Falun. I det avtal som undertecknats har Lugnetkyrkan infogat följande klausul:

”Hyresgästen förbinder sig att i lokalen inte ha artister/medverkande som propagerar för, representerar eller på annat sätt förknippas med åsikter som kan uppfattas diskriminerande mot etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller liknande. Detta gäller även för kontroversiella politiska åsikter, förnekande av förintelsen, drogförhärligande eller liknande som strider mot hyresvärdens profil.”

Under våren 2019 har Högskolan fått indikation på att församlingen Lugnetkyrkan har en syn på homosexualitet som inte stämmer överens med den som Högskolan har när det gäller HBTQ-frågor. Som statlig myndighet och akademi kan vi inte agera enbart på indikationer likväl som att vi inte ska registrera åsikter från personer som deltar i vår verksamhet. Högskolan kan heller inte utesluta någon person med andra åsikter än de som Högskolan Dalarna står för från att delta i verksamheten så länge det inte strider mot de lagar vi lyder under. Detta innebär dock inte att vi på något sätt kan acceptera diskriminering. Om det framkommer fakta om Lugnetkyrkan som innebär att det mot den bakgrunden är en olämplig leverantör kommer högskolan att ompröva avtalet.

Vi kommer även i år att delta i Faluns pridetåg för att synliggöra var högskolan står i HBTQ-frågor. Vi anser att det är viktigt att delta i samhällsdebatten och att tydligt markera att vi är för mångfald och mot alla typer av diskriminering. Vi vill vara en positiv kraft och dela med oss av den kunskap som finns på Högskolan Dalarna i form av engagerad personal, forskning och utbildning. 

Kontakt: Kommunikationsavdelningen

Senast granskad:
Senast granskad: