Med anledning av den senaste tidens diskussioner om studentboendet på Tjärna Ängar

Under de senaste veckorna har frågan om studentboendet på Tjärna Ängar i Borlänge diskuterats flitigt i olika forum. Högskolan Dalarna tar den senaste utvecklingen vid Tjärna Ängar i Borlänge på största allvar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärosätets ståndpunkt är att alla studenter har rätt att känna sig trygga och säkra i sitt boende. En trygg boendemiljö är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig studierna på ett bra sätt.

Vad händer nu?

Utvecklingen i området kring Tjärna Ängar har utvecklats i negativ riktning under de senaste åren och problematiken i området har ökat. För Högskolan Dalarnas del är det oerhört viktigt att studenterna vid lärosätet har en god boendemiljö för att få de bästa möjligheterna att tillgodogöra sig sina studier. Tillsammans med berörda parter jobbar nu högskolan för att hitta de bästa lösningarna på situationen, på såväl kort sikt som långt sikt. Med anledning därav har ett antal åtgärder genomförts och nya insatser påbörjats.

 • Tunabyggen har erbjudit hjälp och alternativa lösningar till de studenter som önskat byta boende på grund av den uppkomna situationen. Ett fåtal personer har önskat att byta boende och har blivit erbjudna alternativa lösningar. I skrivande stund (20201016) har tre studenter valt att byta bostad.  De flesta har dock tackat nej till att byta boende och bor kvar i området.
 • Högskolan Dalarnas har även tillsammans med Studentkåren, Tunabyggens studentkoordinator samt representanter från andra myndigheter träffat studenter på plats i området för att diskutera kring situationen och ge stöd och råd.
 • Högskolan Dalarnas ledning har kontinuerlig dialog kring situationen med Borlänge kommuns ledning och ledningen för Tunabyggen.
 • Högskolan Dalarnas styrelse har, med anledning av den uppkomna situationen, bjudit in representanter från kommunstyrelsen, kommunledningen samt ledningen för Tunabyggen för att fortsätta dialogen vid kommande styrelsemöte i november.
 • Högskolan Dalarna har en adjungerad representant vid Borlänge kommuns möten kring effektiv samordning för trygghet för kontinuerlig uppdatering om läget och möjlighet att ge input från lärosätets sida.
 • Högskolan Dalarna har också påbörjat ett arbete med att se över hur stödet till internationella studenter kan förstärkas långsiktigt.
 • Tillsammans med Falu och Borlänge kommuner jobbar Högskolan Dalarna med ett nytt samverkansavtal med fokus på att skapa en än mer attraktiv studentregion.
 • Högskolan Dalarna fortsätter arbetet, tillsammans med berörda parter, att utveckla det nya campuset i Borlänge centrum.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller känner mig orolig?

Högskolan Dalarnas support har ökat beredskapen för att ta emot frågor från olika berörda med anledning av den uppkomna situationen.

Studenter och anhöriga kan höra av sig till Högskolan Dalarnas support för frågor som rör studier (support@du.se). Studenter som har frågor kring boende kan höra av sig till Kopparstaden, Tunabyggen eller kan vända sig direkt till Falun och Borlänge kommuns boendekoordinatorer för ytterligare hjälp. 

Anställda vid Högskolan Dalarna som vill ha hjälp med frågor med anledning av den uppkomna situationen, kan vända sig till sin närmaste chef eller till Högskolan Dalarnas support (support@du.se) som bistår i frågan.

Bakgrund och gällande förutsättningar för att hitta boende

Studentboendena på Tjärna Ängar har varit föremål för diskussion även tidigare och redan 2016 diskuterades frågan mellan Högskolan Dalarna och Borlänge kommuns ledning. Sedan dess har en hel del insatser gjorts, framför allt med fokus på att förbättra studentboendena på området.

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla studentbostäder på respektive campusort. För att skapa ännu bättre förutsättningar har en

arbetsgrupp med representanter från Falu och Borlänge kommuner, bostadsbolag, Studentkåren och Högskolan Dalarna formerats och som sedan 2017 kontinuerligt arbetat tillsammans för att tillse att studenter har möjlighet till bostad i Falun och Borlänge. Falun respektive Borlänge kommun har också anställt varsin boendekoordinator med särskilt uppdrag att arbeta med bostadsfrågorna för kommunernas räkning.  En del av de åtgärder som arbetats fram av ovan nämnda grupp och koordinatorer är att studenter på Högskolan Dalarna ska ha tillgång till ett större utbud av boende. Dessa åtgärder består bl a i att studenter kan välja boende och boendeort oberoende av studieort. Som antagen student på Högskolan Dalarna går det således att fritt söka bostad hos de kommunala bostadsbolagen Tunabyggen eller Kopparstaden. Som student kan du därför studera i Falun och söka boende i Borlänge eller vice versa. Det finns också ett stort utbud av bostäder och rum som hyrs ut av privata hyresvärdar, och som kontinuerligt listas på sidan https://studentdalarna.se. Om du som student inte önskar bo i eller hittar en studentlägenhet hos Kopparstaden eller Tunabyggen, kan Falu och Borlänge kommuns boendekoordinatorer hjälpa dig med att hitta boende. 

I faktatexten nedanför beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommunen, bostadsbolag, studentkåren och Högskola Dalarna i fråga om studentboenden.Fakta om ansvarsfördelning studentboende

 • Studentbostäder är bostäder som är avsedda för studenter, och som studenter normalt har förtur till i någon form.
  • Finns på de flesta högskoleorter i någon form.
  • Kan ägas av olika aktörer, men inte av högskolor.
  • Ägs ofta av kommunen eller privata fastighetsbolag

 • Högskolan är en myndighet under utbildningsdepartementet.
  • Myndigheter får inte äga fastigheter (med vissa specifika undantag).
  • En högskola kan alltså inte själv vara hyresvärd för studentbostäder.
  • En högskola kan verka för att t.ex. kommunen ska ordna studentbostäder, men har ingen egentlig makt över frågan.

 • Studentkåren är en intresseorganisation för studenter, fristående från högskolan.
  • Studentkåren är studenternas motsvarighet till fackföreningen vid ett företag.
  • Samma relation mellan högskolan och kåren som mellan företaget och fackklubben.
  • Kan i princip äga studentbostäder och gör det vid vissa universitet, men inte i Dalarna.
  • Organiserar ofta stöd till bostadssökande studenter i olika former.

 • Kommunen
  • Kan i princip äga bostadsfastigheter…
  • … men gör det normalt indirekt, så att en kommun äger ett fastighetsbolag, som i sin tur äger bostäderna och är hyresvärd.
  • På många högskoleorter har det kommunala bolaget även studentbostäder.

 • Tunabyggen ett kommunalt bostadsbolag i Borlänge, som äger och driver de aktuella studentbostäderna på Tjärna Ängar.
  • Det är Tunabyggen som direkt äger frågan om förhållandena vid deras bostäder.
  • Tunabyggens ägare – Borlänge kommun – kan ge ägardirektiv och därmed beordra företaget att vidta åtgärder.
  • Andra aktörer, inklusive högskolan och studentkåren, har ingen beslutsmakt över Tunabyggen.
Senast granskad:
Senast granskad: