Legitimitet viktigt vid uppbyggnad och utveckling av samarbete i regionala branschnätverk

Idag görs stora offentliga satsningar på att skapa och stödja samarbete mellan företag och andra organisationer i regionala branschnätverk för att främja innovation och regional tillväxt, så kallade klusterprojekt eller klusterinitiativ.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det har skett mycket forskning på detta område, men relativt få studier har tagit fasta på själva processen i ett sådant initiativ. Tidigare forskning har istället lagt fokus på olika strukturella faktorer, såsom antal företag, företagens storlek, geografiskt område, omsättning, personalomsättning, antal nya affärssamarbeten, antal nya arbetstillfällen och andra tillväxtindikatorer.

Anna Emmoth har i sin licentiatuppsats "The Legitimacy Process that Supports the Formation and Development of Cluster Initiatives – The case of a Tourism Initiative in Dalarna" valt en helt annan ingång.

- Jag var nyfiken på hur det går till att, med en påse offentliga pengar till hjälp, "skapa samarbete" mellan organisationer. Är det ens möjligt? Uppgiften att koordinera ett nätverk av privata och offentliga organisationer torde vara tämligen svår, eftersom alla aktörer som deltar rimligtvis har olika målsättning och ambitionsnivå med samarbetet, säger Anna.

- En ytterligare försvårande omständighet är att den koordinerande rollen inte har tillgång till några formella befogenheter för att styra ett sådant nätverk, samt att studier visar att klusterinitiativ ofta har begränsat med finansiering i en uppstartsfas. Mot bakgrund av dessa hinder, ville jag med denna studie öka förståelsen för hur ett klusterinitiativ byggs upp och utvecklas, fortsätter Anna.

Anna har i sin studie följt ett klusterinitiativ i Dalarna under två år och sedan valt att analysera sitt material ur ett nyinstitutionellt perspektiv, med särskilt fokus på att urskilja betydelsen av legitimitet.

- Legitimitet kan enkelt beskrivas som en generell uppfattning av att något är passande eller korrekt enligt rådande normer och värderingar. Jag har också valt att betrakta klusterinitiativet som en process, det vill säga någonting som sker över tid. Med ett sådant synsätt så kan klusterinitiativet förstås som en serie möten, aktiviteter och olika typer av kommunikation. Det är dessa möten och aktiviteter och kommunikation, jag har analyserat, säger Anna.

Studien påvisar att uppbyggnad och utveckling av ett klusterinitiativ till stora delar handlar om legitimitetsskapande. Legitimitet är en viktig resurs, kanske den viktigaste, för klusterinitiativet och dess koordinerande enhet och behövs för att kunna driva processen, via olika möten och aktiviteter, samt för att kunna mobilisera stöd och externa resurser.

Studien visar också att legitimitetsprocessen sker parallellt på två plan, både internt inom klusterinitiativet och externt, mellan klusterinitiativet och dess externa intressenter. Legitimitetsprocessen är ömsesidig, på så sätt att den legitimitet som skapas på den interna nivån, också stärker legitimiteten på den externa nivån, och vice versa. Vidare sker legitimitetsskapande på olika sätt gentemot olika intressegrupper och att legitimiteten dessutom måste återskapas kontinuerligt. Denna studie synliggör och pekar på betydelsen av denna legitimitetsprocess.

Klusterorganisatörer kan på olika sätt underlätta samverkan mellan organisationer genom att bygga plattformar för legitimitetsskapande. Det kan handla om att jobba med legitimiteten internt genom att hitta drivkraft i ett gemensamt mål som är accepterat av alla, upprätthålla engagemanget genom att underlätta kommunikationen mellan aktörerna, jobba med legitimiteten externt genom att påvisa branschens betydelse för regionen och att marknadsföra klusterinitiativet nationellt och internationellt.

Torsdagen den 8 september, kl 13.00 i Sal 320, Högskolan Dalarna, Campus Borlänge försvarar Anna Emmoth sin licentiatuppsats "The Legitimacy Process that Supports the Formation and Development of Cluster Initiatives – The case of a Tourism Initiative in Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: