Legitimitet avgörande för ett gott samarbete

Idag försvarade Anna Emmoth sin licentiatuppsats "The Legitimacy Process that Supports the Formation and Development of Cluster Initiatives - The case of a Tourism Initiative in Dalarna" i vilken hon studerat uppbyggnaden och utvecklingen av ett klusterinitiativ.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna Emmoth

Examinator Martin Löfgren, docent i företagsekonomi vid Karlstad Universitet, inledde seminariet med att hälsa alla välkomna och överlämnade sedan ordet till opponenten Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Örebro Universitet.

Christina Öberg inledde med att kort beskriva Anna Emmoths licentiatuppsats där utgångspunkten varit att studera de tidiga faserna vid tillkomsten av ett klusterinitiativ bland aktörer i turistbranschen i Dalarna. Slutreflektionen var att klusterinitiativet är en pågående process där vikten av legitimitet är avgörande för samarbetet och att det från den samordnande aktören handlar om att både få legitimitet internt hos sina medlemmar och hos externa intressenter.

– Det är viktigt med legitimitet för att öka förståelse för själva processen. Genom att förstå kan man också påverka, la Anna Emmoth till.

Den första frågan från opponenten till Anna Emmoth var vad det är som gör bildandet av kluster till ett intressant ämne.

– Vid en klusterkonferens diskuterades vilken typ av forskning det finns och vi kom fram till att fokus legat på strukturella faktorer som antal företag, omsättning och nya arbetstillfällen, svarade Anna. Få studier har tagit fasta på själva processen, något som jag tycker är intressant. Jag fick chans att vara med från början när klusterinitiativet Destination Dalarna bildades och insåg att det skulle vara perfekt att studera. Destination Dalarna var dessutom det första klustret för turismnäringen i Sverige.

– Vad skiljer ett innovationskluster mot ett kluster med aktörer från turistnäringen, frågade Christina Öberg.

– Den största skillnaden är tillgången till kapital, svarade Anna. Historiskt har innovativa kluster haft mycket lättare att locka till sig finansiering. En skillnad är också att det i ett turistkluster finns aktörer som tydligt konkurrerar med varandra och att aktörerna är både offentliga organisationer och mindre privata företag.

– Det har varit extremt lärorikt att förstå hur komplexa dessa samarbeten är och hur speciellt samarbetet blir när aktörerna är organiserade i en regional turistorganisation, fortsatte Anna. Organisatören har verkligen en avgörande roll. I den här uppsatsen har jag haft perspektivet från organisatörens roll, ovanifrån och ner. I en eventuellt uppföljande studie skulle det vara roligt att istället ha perspektivet från andra hållet, från gräsrötterna så att säga. Det finns ungefär 1 000 turistföretag i Dalarna, det skulle vara spännande att forska kring vilka fördelar de ser och vad som motiverar dem att vara med i ett turistkluster.

Efter ett kort sammanträde meddelade examinator Martin Löfgren att Anna Emmoths licentiatuppsats är godkänd. Således är hon nu halvvägs mot doktor.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: