Läslyftsmoduler för tidig läs- och skrivundervisning

Högskolan Dalarna har ansvaret för två nationellt viktiga Skolverksprojekt. Nämligen skapandet av två Läslyftsmoduler.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gruppfoto utomhus
Från vänster; Anna Åkerstedt, Marie Nordmark, Cecilia Wijnbladh, Tarja Alatalo, Patrik Larsson och Sara Fridner Klingberg.

Modulen "Tidig läsundervisning" riktar sig till lärare i förskoleklass till årskurs tre och har utvecklats under året och publiceras senare i höst. Den bygger på aktuell kunskap om grunderna för den tidiga läsinlärningen och läsundervisningen. Den andra modulen är "Tidig skrivundervisning" och behandlar bland annat språkets uppbyggnad, stavningskonventioner, typiska drag i olika typer av texter, bedömning av elevtext, digitalt skrivande samt aktuell forskning om elevers generella tidiga skrivutveckling.

I båda modulerna knyts teoretiska och didaktiska perspektiv ihop i syfte att vara ett stöd för läs- och skrivundervisning i förskoleklass till årskurs tre. Artiklarna i modulerna skrivs av forskare vid såväl Högskolan Dalarna som andra lärosäten.

Tarja Alatalo är vetenskaplig ledare för arbetet med Läslyftsmodulerna. I hennes grupp vid Högskolan Dalarna medverkar dessutom adjunkterna i svenska språket, Sara Fridner Klingberg, Cecilia Wijnbladh och Anna Åkerstedts samt Patrik Larsson och Marie Nordmark som är lektorer i svenska språket.

"Läslyftet i skolan" på Skolverkets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: