Kunskap för ett gott samhälle - en serie öppna föreläsningar

År 2017 har Högskolan Dalarna funnits i 40 år. Nu erbjuder vi en serie öppna föreläsningar för att visa något av den kunskap som skapas bland de över 300 aktiva forskare som idag verkar vid Högskolan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På olika sätt bidrar de till att förverkliga Högskolans vision: Öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

Samtliga föreläsningar sker kl 16.00 i Högskolebiblioteket, Campus Falun

Välkomna!

22 februari  

Om lärarskapets moraliska dimension 

Sören Högberg lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna

Moral, såsom den växer fram i interaktionen mellan lärare och elever, är en både självklar och oundviklig dimension i varje lärares vardag. Med sin professionella omdömesförmåga måste en lärare kunna uppmärksamma den moral som växer fram och agera på ett sätt som elever uppfattar som gott och rätt. Svårt? Ja, säkerligen svårare än vad det i förstone verkar. Föredraget syftar till att ge en förståelse för den komplexitet som inryms i lärares arbete – och samtidigt visa de möjligheter som finns.

8 mars  

Brukarmedverkan i vård och omsorg

Ulla-Karin Schön docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna

Patienters och klienters delaktighet i sin vård och stöd är en fråga om både demokrati och effektivisering. Personcentrerad vård och omsorg utmanar traditionella behandlingskulturer och förordar partnerskap, brukarmedverkan och ett delat beslutsfattande. Forskare vid Högskolan Dalarna har tillsammans med patienter och personal i vård och socialtjänst utvecklat ett digitalt beslutsstöd som kan främja delaktighet i bland annat psykiatrisk vård.

15 mars  

Gruppegoism och medborgarskap 

Tomas Axelson docent i religionssociologi vid Högskolan Dalarna samt verksamhetsledare vid Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.

Gruppegoism, identitet och behov av nya medborgarmetaforer i nationsbygget Sverige. Vilka är utmaningarna i att skapa ett inkluderande ”vi” med emancipatorisk kraft för morgondagens pluralistiska samhälle?

29 mars   

Chinese business culture and the Chinese market 

Tao Yang lektor i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna 

After nearly 40 years of economic reform China has become one of the world’s most active marketplaces. Both market system and business practices in China differ however considerably from those of most industrial countries. To understand China and the Chinese market we must understand a business culture influenced during thousands of years by, among other factors, a unique writing system and the ideology of Confucianism. Pollution, economic slowdown and rising labor costs pose new challenges. An understanding of Chinese business culture may also give a hint as to where China is heading as a nation.

5 april   

Skrivkonst och framsteg

Bo G Jansson professor emeritus i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna

Vilka samband finns mellan utbredningen av skrivkonsten och graden av framstegstänkande i ett samhälle? Är det bara i ett samhälle där det skrivna ordet och inte det muntliga framstår som kommunikativt förstahandsval som det kan finnas förutsättningar för kvalificerade framstegstankar?  

12 april  

Alla vill har jämställdhet – eller? 

Stina Jeffner lektor i sociologi vid Högskolan Dalarna 

Hur reproduceras kön genom hur vi använder begrepp som ”jämställdhet”, ”manligt” och ”kvinnligt”, både i vetenskapen och i vardagen? Hur kan vi förstå att nästan alla vill ha jämställdhet samtidigt som den feministiska problematiseringen av kön uppfattas som så hotfull? Genom att inte utmana begreppen kan vi undgå att förändra, samtidigt som vi ändå kan klappa oss för bröstet och vara fina människor. Jag diskuterar kopplingen mellan kön och makt och vad som händer när makten utmanas. 

26 april   

Tonårspojkars hälsa

Eva Randell med dr i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna 

Hur ser tonårspojkar på sin hälsa? Hur ser de på känslor eller på social status och vilka uppfattningar har de om maskulinitet? Att ha självkänsla, tillgång till tillitsfulla relationer och att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer utan att tappa status bidrar positivt, visar forskningen, till tonårspojkars hälsa.

3 maj   

Presidenter som hotar demokratin 

Thomas Sedelius docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna

I många länder finns ett folkligt stöd för starka presidenter. Presidenten förväntas vara en samlande kraft som kan sprida framtidstro där politisk stabilitet saknas. Samtidigt utgör starka presidenter ett påtagligt hot mot sköra demokratier. Med exempel från bland annat Ryssland, USA och Östeuropa presenterar jag forskning om hur presidentmakt och demokrati hänger ihop.

10 maj   

Bildning i utbildning 

Andrew Casson fil dr i litteraturvetenskap och vicerektor vid Högskolan Dalarna

Hur kan dagens utbildning i skola och högskola bättre förbereda människor för att förstå och påverka sin värld? Samtidshistoriker som Yuval Noah Harari (Homo Deus), Pankaj Mishra (Age of Anger) och Jennifer Welsh (The Return of History) skildrar i sina nyutkomna analyser en värld i stark och snabb förändring. Kan fokus på bildning stärka såväl yrkesförberedelsen som ett självständigt medborgarsansvar i framtidens samhälle?

17 maj   

Kunskap är en färskvara 

Anna Ehrenberg legitimerad sjuksköterska, professor i omvårdnad och forskningsledare inom Hälsa & välfärd vid Högskolan Dalarna

Utbildning ger kunskap för livet, men hur behöver vi förhålla oss till kunskap för att verka för ett gott samhälle genom hela yrkeslivet? Fokus i denna föreläsning är på de krav som ställs på kunskap och ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård.

31 maj   

Maskininlärning och datorseende som understöd för beslut 

Roger Nyberg lektor i informatik vid Högskolan Dalarna

Kan datorer se bättre och göra bättre bedömningar än människor? Min forskning visar bl a hur vegetation längs med järnvägbanor kan mätas och kvantifieras av mänskliga bedömare och i vilken grad machine vision (datorseende) kan automatisera och förbättra samma process. Datorseende och maskininlärning har en stor potential för att åstadkomma förbättringar i många olika tillämpningar i samhället. 

14 juni   

Friskt liv, hållbart samhälle 

Anton Grenholm universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna

Kan arbetet för bättre folkhälsa och hållbar utveckling gå hand i hand? Vilka kopplingar finns mellan klimatomställningen och människors livskvalitet, välbefinnande och hälsa? Jag presenterar och diskuterar nyare forskning kring dessa frågor, till exempel vilken påverkan aktiva transporter till fots och med cykel kan ha om de ersätter motoriserade transporter på korta sträckor.

Senast granskad:
Senast granskad: