Humtanks arbete på Högskolan Dalarna

Humtank är ett en humanistisk tankesmedja med syfte att främja och lyfta fram humanistisk forskning och utbildning. Katherina Dodou är Högskolan Dalarnas representant i Humtank. Här svarar hon på frågor om tankesmedjan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Katherina DodouVad är Humtank?

Tankesmedjan Humtank är ett samarbetsprojekt mellan 15 lärosäten i Sverige med syfte att främja och lyfta fram humanistisk forskning och utbildning och att visa på deras nödvändighet för samhällsutvecklingen.

Vad gör Humtank?

Humtanks arbete omfattar både återkommande aktiviteter och fortlöpande inlägg i samhällsdebatten.

Man omvärldsbevakar humanioraområdet nationellt och internationellt, gör debattinlägg av utbildnings- och forskningspolitisk karaktär och uppmärksammar humanioranyheter via sociala medier.

Övrig verksamhet inbegriper möten med beslutsfattare och framtagandet av underlag som belyser humaniorafrågor. Bland annat har man skrivit rapporter om humaniorautbildningars förutsättningar och om humanioras nytta i arbetslivet.

Det senaste året har Humtank fokuserat på forskningspolitik och valåret, bland annat med inspel i Styr- och resursutredningen, debattinlägg om humaniorapolitiken i Sverige och medverkan i Vetenskap & Allmänhets kampanj #Hurvetdudet. Därtill lanserade man under politikerveckan i Almedalen en rapport om arbetslivsanknytning i landets humaniorautbildningaar. I Almedalen hade Humtank för övrigt 30 programpunkter som på olika sätt belyste humanioras kunskapsbidrag och samhällsrelevans.

Varför är det viktigt att Högskolan Dalarna är med i Humtank?

Medverkan i Humtank innebär att sakfrågor som påverkar humanistisk utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna bevakas och uppmärksammas nationellt. Detta är viktigt inte minst då förutsättningarna för humaniora vid landets olika lärosäten skiljer sig åt. Vår medverkan betyder också att högskolans humanister kan påverka vilka frågor Humtank lyfter i den offentliga debatten.

Samtidigt utgör medverkan i Humtank ett tillfälle att lyfta fram humanioras kunskapsbidrag och samhällsrelevans. Det gäller såväl humanistisk forskning som utbildning. Det finns ju exempelvis en spridd missuppfattning i Sverige om att humaniorautbildningar, som ofta leder till generella examina istället för yrkesexamina, inte leder till jobb och att de därför inte är ett rimligt studieval. Den bilden av humanisters arbetsmarknad – och i förlängningen av de humanistiska vetenskapernas värde – stämmer inte. Det har Humtank, bland andra, uppmärksammat. Medverkan i Humtank ger i det avseendet tillfällen för oss vid Högskolan Dalarna att reflektera över hur vi ser på värdet av humanistisk utbildning och forskning, och även över hur vi ser på högre utbildning och på högskolan som institution, på deras syften och på deras roll, i regionen, nationellt och internationellt.

Hur syns Humtanks verksamhet på Högskolan Dalarna?

I höst organiserar Humtank tillsammans med forskningsprofilerna Interkulturella Studier och Utbildning och Lärande samt med biblioteket en seminarieserie med humanistiska förtecken. Seminarierna visar bland annat på hur humanistiska kunskaper och perspektiv är centrala för vår förståelse av företeelser såväl inom akademin som i samhället. Det samlade schemat finns att läsa på Humtanks hemsida.

Seminarierna är öppna för alla.

Internt på Högskolan innebär en del av arbetet också möten med beslutsfattare, inklusive akademichef och rektor.

Vad planerar Humtank för framtiden?

Under bokmässan i september finns Humtank med i en rad programpunkter. Ytterligare en rapport på temat framtidens humaniorautbildningar introduceras. Där kommer Humtank även att hålla i ett panelsamtal om "Humanisternas marknad – ett panelsamtal om utbildning och arbete för framtidens humanister". I direkt anslutning till panelsamtalet kommer årets Humtankpris att delas ut. Årets pristagare är Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet för deras arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Under det kommande verksamhetsåret planerar Humtank att ta fram ytterligare underlag om humanioras bidrag och förutsättningar bland annat i form av rapporter. Man kommer också genom sina återkommande aktiviteter och inlägg att fortsätta arbetet med att omvärldsbevaka humanioranyheter och att synliggöra humanioras centrala betydelse för samhällsutvecklingen.

Hur länge har Humtank funnits?

Humtank sjösattes i samband med de humanistiska fakulteternas nationella dekankonferens 2014. Högskolan Dalarna har ingått i samarbetet sedan sommaren 2017.

Vilka andra är involverade i Humtank?

Övriga medlemmar är Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens Högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Kontakt

Katherina Dodou
Universitetslektor engelska (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: