Högskolans ämneslärarutbildning håller hög kvalitet enligt UKÄ-utvärdering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar, vilka bedrivs på sammanlagt 27 olika lärosäten.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förutom den utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU:n), har utvärderingen granskat ämnesinriktningarna svenska och matematik samt de praktisk-estetiska ämnena, vilka vid Högskolan Dalarna är bild samt idrott och hälsa. 

Högskolan Dalarna får i de olika bedömargruppernas yttranden överlag mycket goda vitsord. Den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan såväl som de granskade ämnesmiljöerna beskrivs som omfattande och genomgående tillfredsställande, med ett nära samband mellan forskning och utveckling.

Genomgående positivt i yttrandena är också att utbildningen ger studenterna goda möjligheter att aktivt medverka i utbildningen och att de många samarbeten som högskolan byggt upp med skolhuvudmännen i Dalaregionen bidrar till att göra utbildningen användbar och förbereda studenterna inför ett kommande yrkesliv.

Bedömingsaspekter som Högskolan Dalarna får anmärkning på är bland annat att andelen disputerade lärare inom ämnesinriktningen svenska är för låg i förhållande till utbildningens omfattning. Denna brist är dock något som högskolan redan vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med genom ett flertal nyrekryteringar och interna satsningar på kompetensutveckling.

Sedan får ämnesinriktningarna svenska såväl som idrott och hälsa viss kritik för att de inte tillräckligt tydligt har visat på vilket sätt utbildningen säkerställer genom sitt genomförande och sin examination att studenten uppnår vissa av examensmålen. Även detta utvecklingsarbete är något som berörda ämnesavdelningar redan startat, trots att högskolan nu har ett år på sig att till UKÄ inkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder.

Sammanfattningsvis betyder UKÄ:s beslut att Högskolan Dalarnas ämneslärarutbildning överlag håller hög kvalitet och att studenterna ges goda förutsättningar att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesutövningen. De två åtgärdsredovisningar vi ska inkomma med om ett år för att visa att alla delar av vår utbildning lever upp till bedömargruppernas kvalitetskrav ser vi som en del av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Innebörden av detta blir att vår ämneslärarutbildning nu kommer att kunna erbjuda våra studenter ännu bättre förutsättningar att nå utbildningarnas mål och att bli framgångsrika i sina kommande yrkesroller som ämneslärare.

Kontakt

Mats Tegmark
Utvecklingsledare lärarutbildningsområdet
Senast granskad:
Senast granskad: