Högskolan utvecklas vidare - Ett steg närmare nya forskarutbildningar

- Det känns fantastiskt skönt att ansökningarna nu är klara. Det har varit en mångårig process och är en produkt av väldigt många människors arbeten, säger professor Monika Vinterek och får medhåll av sin kollega, professor Anna Ehrenberg.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan Dalarnas professorer Anna Ehrenberg och Monika Vinterek har arbetat intensivt med ansökningarna till forskarutbildningar inom områdena pedagogiskt arbete och evidensbaserat hälsa- och välfärdsarbete. I juni kommer beskedet.

Båda är verksamma som forskningsledare vid Högskolan Dalarna, men i skilda discipliner. Anna Ehrenberg inom evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete och Monika Vinterek inom pedagogiskt arbete.

I dag, den 12 oktober, uppnådde de ett delmål i arbetet med att få till stånd forskningsutbildningarna, då de skickade in varsin ansökan till Universitetskanslersämbetet, som är den myndighet som beviljar forskarutbildningar. I juni 2017 väntas ett utlåtande och om ansökningarna går igenom får Högskolan Dalarna tillstånd att disputera doktorer inom både pedagogiskt arbete och evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete.

Det blir i sådana fall det andra, respektive tredje forskningsområdet som får disputationsrätt vid Högskolan Dalarna. Mikrodataanalys var det första området.

– Det är många års arbete som ligger bakom en ansökan. Det krävs att vi ska kunna visa upp en miljö som på alla sätt lämpar sig för doktoranders arbete och hur man bygger upp en levande kreativ och dynamisk miljö som främjar forskning. Själva skrivarbetet är bara en liten del av detta arbete, säger Anna Ehrenberg och pekar på den digra lunta som utgör ansökan.

De aktuella forskningsgrenarna rör utbildningsområden som utbildar människor till yrken där det i dag råder stor brist, som lärarutbildningar och vårdutbildningar. Både Monika Vinterek och Anna Ehrenberg är övertygade om att forskningsutbildningarna kommer att locka fler till utbildningarna på Högskolan Dalarna vilket därmed bidrar till en ökad kompetensförsörjning i regionen.

– Det vore extra roligt om just Högskolan Dalarna fick denna möjlighet. I Falun har vi redan en mycket lång och gedigen tradition av att utbilda både lärare och vårdpersonal. På båda områdena tillhör vi faktiskt de tidigaste i Sverige, säger Monika Vinterek.

Arbetet med att få forskarutbildningar är ett målinriktat arbete som Högskolans Dalarnas ledning har prioriterat extra intensivt med de senaste åren.

– Det är ett fantastiskt arbete som ligger bakom ansökningarna. Högskolan Dalarna har arbetat med forskningsstrategier sedan 2008 och den senaste tiden har rektorn arbetat målmedvetet med att skapa sammanhållna miljöer inom sex olika forskningsområden. Mikrodataanalys blev vår första forskningsutbildning med egen examinationsrätt. Nu hoppas vi på dessa ytterligare ansökningar och vi räknar med ytterligare tre områden för forskningsutbildningar i framtiden säger, Marie Klingberg Allvin, prorektor vid Högskolan Dalarna.

Text och foto: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: