Högskolan föreslås ökat anslag

I budgetpropositionen 2018 föreslås Högskolan Dalarna få ökat anslag till utbildning och forskning. Medel som ska användas till att utveckla Högskolan Dalarna och bygga starka miljöer för utbildning, forskning, samverkan och internationalisering.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Vi är glada över de medel som nu föreslås. Detta borgar för högskolans fortsatta utveckling framåt, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

Det utökade anslaget från regeringen ska användas till att fullfölja redan påbörjade satsningar. Men det ska också användas till nya satsningar såsom fler sommarkurser. I budgetpropositionen aviserar regeringen även en utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. Hur denna utbyggnad påverkar Högskolan Dalarna är oklart då högskolan inte tilldelats extra medel som ett led i denna satsning.

- Det är positivt att regeringen vill satsa på ingenjörsutbildningarna, men vi önskar naturligtvis att Högskolan Dalarna hade varit en del av denna satsning. Vi har bred och gedigen kompetens och ingenjörsutbildningarna är viktiga för oss. Framförallt när det gäller kompetensförsörjningen i regionen, säger vice rektor för utbildning Jonas Tosteby.

Högskolan Dalarna får även utökade medel för forskning och utbildning på forskarnivå. Det innebär goda utvecklingsmöjligheter för högskolans nuvarande forskningsprofiler och utökade forskarutbildningsrättigheter. Något som kommer påverkas av det utvecklingsarbete som högskolan genomför, bland annat i form av utvecklingsprogrammet.

- I utvecklingsprogrammet kommer vi bland annat att undersöka hur vi ska arbeta för att skapa sammanhållna akademiska miljöer för utbildning, forskning och samverkan. När vi kommer framåt i det arbetet blir det tydligare vilka områden inom forskningen som vi behöver stärka upp, säger Marie Klingberg-Allvin.

I forskningsanslaget ingår också extra medel för de strategier och insatser som gjorts inom samverkansområdet.

- Vår samverkan med näringslivet och offentliga organisationer är viktigt. Det är glädjande att våra samverkansinsatser premieras. Det är det gemensamma arbetet där utbildning, forskning och samverkan förenas som gett det goda resultatet. Det ska vi fortsätta bygga vidare på, säger vice rektor för samverkan Sigrid Saveljeff.

Utbildningsanslag

Högskolan Dalarnas anslag ökar med 24 miljoner från 2017 till 2018 (från 408 till 432 miljoner kronor). En del av den summan är redan intecknad i form av bland annat pris- och löneomräkning och andra ökade kostnader som är kända sedan tidigare. Den reella ökningen till utbildning blir cirka 9,5 miljoner kronor.

Regeringen har aviserat en utbyggnad av högskolan som inleds 2018 och som bland annat innebär att antalet utbildningsplatser ska öka för att möjliggöra att högre utbildning kan delges fler. För Högskolan Dalarnas del innebär det att anslaget utökas med cirka 6,1 miljoner kronor för 2018.

Högskolan Dalarna ett av de 11 lärosäten som tilldelas extra medel för att utöka antalet sommarkurser, framför allt inom lärarutbildningen. I anslaget för 2018 avser dessa medel cirka 3,4 miljoner kronor av det totala anslaget.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Högskolan Dalarna tilldelas 76,9 miljoner kronor för 2018 vilket är en utökning om cirka 14,6 miljoner jämfört med föregående budgetår. Utökningen av dessa anslag är ersättning omfattande 9,6 miljoner för att högskolans anslag för forskning och utbildning på forskarnivå ska uppgå till minst 12 tusen per helårsstudent. Högskolan får även ett utökat anslag om 3,9 miljoner kopplade till samverkan, bibliometri och externa forskningsmedel, där tilldelningen för Högskolan Dalarnas samverkansarbete utgör 3,4 miljoner.

Senast granskad:
Senast granskad: