Högskolan Dalarna i fördjupat samarbete mellan sex lärosäten i regionen

Vi samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Personer vid ett mötesbord

Den 12 juni skrevs en överenskommelse om fördjupat samarbete mellan sex lärosäten, bland andra Högskolan Dalarna. Genom överenskommelsen kommer det finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster. 

- Det finns mycket att vinna på ett fördjupat samarbete, säger Marita Hilliges, rektor på Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges Landsbruksuniversitet, Uppsala universitet och Örebro universitet närmade sig varandra när diskussionerna om en region pågick.

– Regionfrågan är inte längre aktuell, men det är ändå viktigt att vi samverkar kring kompetens och resurser. Det stärker Dalarna och hela regionen och vi får större möjligheter att erbjuda det som blivande studenter, medarbetare, organisationer och företag efterfrågar. Då har vi också större möjligheter att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle, säger Marita Hilliges, rektor på Högskolan Dalarna. 

Överenskommelsen kommer att beröra flera olika samarbetsområden och kommer få betydelse både för akademi och förvaltning på de sex deltagande lärosätena.

– En stor vinst med samarbetet är att underlätta möjligheterna för strategisk och långsiktig planering av utbildning och forskning. Det kan röra sig om utbildningar som idag kan ha få sökande på varje lärosäte, men som har stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Om till exempel specialistsjuksköterskeutbildning med olika inriktning fördelas mellan olika lärosäten eller ges i samverkan så kan vi gemensamt garantera ett stadigt antal examinerade, säger Marita Hilliges.

För lärosätena finns också tanken att överenskommelsen ska ge möjlighet att samverka kring vissa stödfunktioner och gemensamma internutbildningar.

Avtalet signerades på Mälardalens högskola i Västerås måndag den 12 juni av representanter från de sex lärosätena. Högskolan Dalarna representant är akademichef Magnus Jobs.

Senast granskad:
Senast granskad: