Högskolan Dalarna får indragen examensrätt för förskollärarprogrammet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en följd av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av lärarutbildningar vid landets lärosäten har vissa brister i Högskolan Dalarnas förskollärarutbildning identifierats. Det innebär att Högskolan Dalarna får indragen examensrätt för förskollärarprogrammet och inte kan anta nya studenter till utbildningen. De studenter som redan går på programmet kommer att kunna fullfölja sin utbildning och ta examen.

Utvärderingen som genomförts av en oberoende bedömargrupp handlar om brister i länkning mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter, examination och betygskriterier, samt otydlighet vad gäller progression genom utbildningen. UKÄ uttrycker att de ser att satsningar och åtgärder gjorts under det senaste året, men att dessa åtgärder inte varit tillräckliga.

Högskolan Dalarna har arbetat med en rad åtgärder för att komma till rätta med UKÄs kritik, men insatserna har inte räckt när det gäller utbildningens utformning, genomförande och resultat. Här anser UKÄ:s bedömargrupp att ”det finns en osäkerhet kring konstruktiv länkning samt hur lärandemål formuleras” och att två av utbildningens sex examensmål som granskats, inte ”utformas, genomförs eller säkerställs på ett tillfredsställande sätt”. Utbildningen har totalt 26 examensmål.

- Vi har arbetat med en rad åtgärder för att komma till rätta med UKÄs kritik, vilket gjort att utvärderingen lyfter en hel del positiva bedömningar. Det handlar exempelvis om det som har med vår samverkan och VFU att göra, då den anses hålla hög kvalitet och vara utformad på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Vi får också beröm för att vi har en stark miljö där forskning och utbildning möts, samt att vi har studenten i fokus genom den nära relationen som finns mellan student och lärare. Utvecklingen av lärosätets forskning inom det förskolepedagogiska området har också haft stor betydelse för att skapa en god och stabil utbildningsmiljö på kort såväl som lång sikt, säger Maria Jansdotter Samuelsson, prefekt vid institutionen för utbildning och lärande.

- Utvecklingsarbetet med fokus på att stärka kopplingen mellan lärandemål och examination kommer att fortsätta intensivt under 2021 för att de studenter som vi har kvar på programmet ska få en så god utbildning och studietid hos oss som möjligt. Information har gått ut till samtliga nuvarande studenter, till blivande studenter som hade sökt förskollärarprogrammet som förstahandsval samt till all berörd personal. Förskollärarprogrammet är en viktig utbildning i regionen och samhället i stort. Vi kommer därför att omgående påbörja arbetet med att ta fram ansökan om förnyad examensrätt, avslutar Maria Jansdotter Samuelsson.

Som en konsekvens av detta har Högskolan Dalarna ställt in vårens antagning till förskollärarprogrammet, men samtliga av de studenter som redan går på programmet kommer kunna fullfölja sin utbildning som planerat och ta examen.

Senast granskad:
Senast granskad: