Högskolan beviljas drygt 4,4 miljoner till forskning om hur Martin Luther påverkat Norden

Professor Urban Claesson vid Högskolan Dalarna har som huvudsökande tillsammans med andra nordiska forskare erhållit drygt 4,4 miljoner kronor i projektmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Man i bibliotek

Professor Urban Claesson vid Högskolan Dalarna har som huvudsökande tillsammans med andra nordiska forskare erhållit drygt 4,4 miljoner kronor i projektmedel från Riksbankens jubileumsfond för att utforska hur reformationen påverkat nordiskt statsbygge i det tvärvetenskapliga projektet: Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther. Projektet är treårigt med start 2018 och kommer jämföra dansk och svensk historia.

Projektet utgör ett unikt samarbete mellan Högskolan Dalarna, Aarhus universitet och Uppsala universitet och är byggt på fyra delprojekt som fokuserar på hur den lutherska teologin påverkade det tidigmoderna statsbygget. Från Lumen centret vid Aarhus universitet deltar teologen Bo K. Holm, historikern Nina Javette Koefoed och statsvetaren Gorm Harste. Holm och Harste kommer i två delprojekt utreda de teologiska och organisatoriska aspekterna av den nordiska hushållstaten på övergripande nivå, medan Nina Javette Koefoed tillsammans med historikern Karin Hassan Jansson kommer att analysera lokala rättsliga konflikter vad gäller tolkningar av hushållets innebörd. Karin Hassan Jansson representerar i sammanhanget Gender and Work projektet vid Uppsala universitet. Kyrkohistorikern Urban Claesson analyserar i sitt utbildningshistoriskt inriktade delprojekt hur hushållstanken formulerats på olika sätt i lokala katekesutvecklingar i Danmark och Sverige.

 

Senast granskad:
Senast granskad: