Hitta språket - obligatoriskt material för förskoleklassen

Nu har Skolverket publicerat ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass. Bakom ”Hitta språket” står Tarja Alatalo, forskare i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna. Nästa år blir materialet obligatoriskt att användas på alla grundskolor, specialskolor och sameskolor i Sverige.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omslag HItta språket

Materialet "Hitta språket" ska fungera som ett stöd till lärare i förskoleklass för att tidigt kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte uppnå de kunskapskrav som kommer i årskurs ett och tre. Men materialet är även ett stöd för att identifiera de elever som kommit längre i sin språkutveckling och som också behöver stimulans och möjlighet att utvecklas vidare.

– Skolverket ville skapa och utveckla ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass och kontaktade mig för att leda arbetet, säger Tarja Alatalo. Under arbetets gång har vi testat materialet på lärare i förskoleklass och fått väldigt bra feedback. De flesta lärarna är nöjda och många arbetar redan på det sättet.

Materialet innehåller tydliga instruktioner om hur lärarna ska kartlägga elevernas förmågor och är tänkt att användas som en naturlig del i arbetet. Tanken är inte att eleverna ska testas individuellt utan att kartläggningen ska göras i samband med ordinarie verksamhet.

– Ett exempel är när läraren högläser för eleverna. I samband med det ska eleverna kunna förstå det lästa och kunna samtala om det. Det är viktigt för språk-, läs- och skrivutvecklingen att man kan berätta och samtala om det man fått höra och då ska lärarna kunna uppmärksamma hur barnen använder språket, förklarar Tarja Alatalo.

För specialskolan där eleverna är döva eller har hörselnedsättning har materialet delvis anpassats. Där finns instruktioner om i stort sett samma aktiviteter, men som är mer visuellt inriktade.

– Vi har skapat materialet utifrån forskning om barns språk-, läs- och skrivutveckling. Vi har provat ut materialet på ungefär 100 lärare i förskoleklass och externa sakkunniga forskare och Skolverket har granskat materialet i omgångar. Så det är väl kvalitetsgranskat, säger Tarja Alatalo.

Nu finns materialet att ladda ner och lärare i förskoleklass har möjlighet att börja använda det. Under tiden kommer det att utvärderas och eventuellt förbättras om det finns behov. Från och med 1 juli nästa år är det obligatoriskt att använda "Hitta språket" i förskoleklass i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

– Att materialet blir obligatoriskt för alla lärare i förskoleklass innebär att det ses som ett styrdokument som lärarna behöver följa i sin undervisning, säger Tarja Alatalo.

Tarja Alatalo forskar om språk och kommunikationsutveckling i förskolan samt läs- och skrivutveckling i förskoleklassen och skolan. Hon har varit projektansvarig och vetenskaplig ledare för detta projekt. Till sin hjälp hade hon två kollegor vid Linnéuniversitetet och två kollegor på Högskolan Dalarna.

– Att vi fick det här uppdraget sätter Högskolan Dalarna på kartan och visar att vi har en stor kompetens inom förskole- och förskoleklasspedagogik, säger hon.

Läs mer om materialet Hitta språket och ladda ner det på Skolverkets webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: