Hemmiljö och rehabilitering under covid-19 – forskning beviljas forskningsmedel från Formas

Professor Marie Elf och postdoktor forskaren Maya Kylén, båda inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd, har beviljats ett forskningsanslag från Formas på 420 000 kronor för att studera rehabilitering i hemmet under Coronapandemin.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet kommer att bidra med kunskap om rehabilitering i hemmet under pandemier. Detta är viktigt för att kunna hantera likande kriser i framtiden men även för att utveckla stöd och strategier för en hållbar rehabilitering i hemmet.
Studien ger en möjlighet för personer i riskgruppen att få beskriva sina upplevelser – ett perspektiv som många gånger prioriteras bort i akuta krishanteringstider. Alltmer vård och behandling sker i hemmet, vilket är en större utmaning nu under den pågående covid-19 pandemin. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar är en riskgrupp, för de som är i behov av rehabiliterade insatser i hemmet kommer pandemin få större konsekvenser än för övriga befolkningen.

I det pågående forskningsprojekt studeras miljöns betydelse för hälsa, aktivitet och delaktighet hos personer med stroke som får rehabilitering i hemmet. Djupintervjuer har genomförts med personer i deras hemmiljö och data har samlats in om deras bostäder och närmiljö, hälsa och återhämtning. Även professionella i strokerehabiliteringsteam har blivit intervjuade.

Kompletterande intervjuer kommer nu att genomföras med de personer som deltar i projektet, där frågeställningarna är: Hur upplever och hanterar personer med stroke sin vardag möjlighet till rehabilitering och hälsa under covid-19-pandemin? Vilken (ny) roll spelar miljöfaktorer i rehabiliteringsprocessen och säkerhet? Och hur upplever personal situationen vad gäller möjligheter och utmaningar i deras arbete?

 

Senast granskad:
Senast granskad: