Grattis Anna Annerberg - nybliven doktor i pedagogik!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna Annerberg, nybliven doktor i pedagogik

Hur använder lärare det skrivna ordet i sin profession och hur förhåller sig lärarnas skriftliga kommunikation till en arbetsmiljö som digitaliseras alltmer? Det är vad Anna Annerberg har undersökt i en avhandling som har titeln "Gymnasielärares skrivpraktiker – skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola". Fredagen den 16 december var det dags för henne att lägga fram sitt arbete för opponering vid Högskolan Dalarna, campus Falun, inför ett auditorium bestående av runt femtio personer.

Anna Annerberg har ingått i ingått i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro Universitet. Hon har vid sidan av sin doktorandtid arbetat, och arbetar, som lärarutbildare vid Högskolan Dalarna. Tidigare har hon själv arbetat i den yrkesgrupp hon har undersökt, som gymnasielärare.

Opponent var Ellen Krogh, från Institutt för Kulturvidenskaber vid Syddansk Universitet. Krogh inledde med att sammanfatta arbetet och fortsatte sedan med en granskning, där även doktoranden inbjöds att kommentera.

Avhandlingen består av sex delstudier där lärares texter undersöks, vilka typer av texter som lärare skriver och vilka resurser de använder i samband med skrivandet. Stort fokus läggs vid till vilket utsträckning som ny teknik används av lärarna i skrivandet och hur lärare använder sig av bilder vid skapande av undervisningsmaterial. Frågeställningen rör även i vilken utsträckning lärare upplever svårigheter när de ska skriva åtgärdsprogram och huruvida det finns överenskomna mallar eller färdiga formuleringar inom lärarkollegiet.

Opponenten ställde frågor kring vissa formuleringar i avhandlingen som hon upplevde hårda gentemot lärarkåren. Det rörde bland annat hur lärarna själva reflekterade över sitt skrivande.

– Lärare anser själva att de inte reflekterar över sitt skrivande i så stor grad. De använder sig inte heller så ofta av färdiga formuleringar eller "klipp-och-klistra"-meningar när de kommenterar elevtexter. De vill hellre skriva individuella och personligt formulerade kommentarer till var och en, säger Anna Annerberg.

Det som framkommer av avhandlingen är att lärares skrivpraktiker skiljer sig åt lärare emellan och att varje lärare har ett eget system av texter som används på till viss del olika sätt och med olika syften. Men trots detta finns det återkommande teman som är avgörande för lärares skrivande.

– Jag känner mycket för lärarnas arbetssituation och är väldigt medveten om den komplexa situation de jobbar i. Framförallt i takt med en ökad digitalisering och ökande krav på skriftlig dokumentation, sade Anna Anderberg.

På eftermiddagen, efter betygsnämndens sammanträde, erhöll Anna Annerberg sin doktorstitel. Betygsnämnden bestod av professor Christina Olin-Scheller, Karlstad universitet, professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala Universitet och professor Greger Andersson, Örebro Universitet.

Ordförande för disputationen var professor John Öhman, Örebro universitet.

Senast granskad:
Senast granskad: