Fortsatt satsning på högskolans förskollärar- och grundlärarutbildningar efter UKÄ-granskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utbildningsutvärderingar av Sveriges förskollärar- och grundlärarutbildningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna får i båda bedömargruppernas yttranden lovord för en stark utbildningsmiljö där det framkommer att forskningsmiljön och den professionsinriktade miljön skapar ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Vidare anser UKÄ:s bedömargrupper att Högskolan Dalarnas förskollärar- och grundlärarutbildningar i sin utformning leder till att studenterna efter slutförd utbildning har förmågan att tillämpa såväl ämnes- som ämnesdidaktiska kunskaper i området. I yttrandet framgår också att våra förskollärar- och grundlärarutbildningar genom sin utformning, genomförande och examination skapar förutsättningar för de studerande att i sin yrkesroll på bästa sätt stimulera barns och elevers lärande och utveckling.

I likhet med närmare hälften av förskollärar- och grundlärarutbildningarna i Sverige får också Högskolan Dalarna kritik för vissa delar där åtgärder kommer behöva vidtas inom ett år. En del av kritiken rör personalförutsättningar där man i UKÄ:s yttrande anser att andelen lärare med vetenskaplig och professionsrelaterad kompetens inom vissa delar av utbildningarna inte står i proportion till utbildningarnas volym. Den andra delen av bedömargruppens kritik handlar mer om att vi inte lyckats kommunicera hur vi säkerställer kvaliteten, snarare än att utbildningen i sig uppvisar bristande kvalitet. Detta betyder att vi nu kommer att tydliggöra för UKÄ på vilket sätt de studerande får goda förutsättningar att uppfylla examensmålen.

Sammanfattningsvis betyder UKÄ:s beslut att vi som lärosäte om ett år ska redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa att utbildningarnas förutsättningar, utformning, genomförande och resultat lever upp till bedömargruppernas kvalitetskrav. Detta arbete ska ses som en del av vårt kvalitetsarbete och innebär att våra förskollärar- och grundlärarutbildningar nu kommer att kunna erbjuda våra studenter ännu bättre förutsättningar att nå utbildningarnas mål och att bli framgångsrika i sina kommande yrkesroller som förskollärare och grundlärare.

Senast granskad:
Senast granskad: