Ett mötestillfälle för verksamma inom vård och socialtjänst

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Onsdagen den 11 januari anordnade Högskolan Dalarna en marknadsdag med fokus på forskning och utveckling inom hälsa och välfärd. Dagen riktade sig till personer verksamma inom framförallt sjukvård och socialtjänst. Hela 84 presentationer av forskning, kvalitetsarbeten och studenters examensarbeten genomfördes under dagen där mer än 300 besökare fick ta del av nya rön från forskarvärlden, examensarbeten från studenter samt berättelser från yrkeslivet.

Universitetslektor Jan Florin är ansvarig för dagen och har arrangerat FoU-dagarna sedan 2005.

- Syftet är att detta ska vara en gigantisk mötesplats för människor som är verksamma inom hälsa och socialtjänst. Presentationerna består framförallt av sjuksköterske- och socionomprogramsstudenters examensarbeten, säger Jan Florin.

Utöver studenternas presentationer kunde besökarna även lyssna på föredrag av forskare och personer verksamma inom vårdyrken från kommuner och landsting.

- Vi har öppet för alla som vill besöka oss och som har intresse av att ta del av nyheter inom vård och socialtjänst. För studenternas del är det obligatoriskt att presentera sina arbeten. I övrigt har kommuner och andra externa föreläsare fått anmäla sitt intresse.

- En nyhet för i år är att den bästa studentuppsatsen kommer att vinna ett pris som delas ut under en ceremoni mot slutet av dagen, säger Jan Florin.

Två av de föreläsande studenterna var Therese Fernström och Anitta Ylitalo, som studerar på distriktssköteskeprogrammet. De presenterade sitt arbete kring skolsköterskans erfarenheter av kommunikation med vårdnadshavare gällande ohälsa hos elev i kommunal grundskola.

- Ett gott samarbete och en god kommunikation med vårdnadshavare är oerhört viktigt för att skolskjuksköterskor ska kunna utföra sina uppgifter. Vi har uppmärksammat att det finns ett behov av kunskap i bemötandet av vårdnadshavare. Ett behov som ser ut att öka även framöver, säger Therese Fernström som har arbetat som skolsköterska under sin verksamhetsförlagda tid.

Faktorer som försvårar kommunikationen och samsyn kan vara språkförbistringar eller att föräldrar känner sig personligt påhoppade vad gäller elevernas problem.

- Ytterligare en försvårande faktor för skolsjuksköterskan kan också vara att hon i vissa fall måste bryta förtroenden gentemot eleven, till exempel om eleven anförtro sig om självskadebeteenden, säger Anitta Ylitala.

Dagen pågick till klockan 16:00 då en avslutning i ljusgården hölls. Där delades även priset ut till bästa uppsats i omvårdnad. Priset gick till två uppsatser. Den ena pristagaren var Fawsiya Hassan för uppsatsen Sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter om hur språkbarriärer påverkar vårdande. Den andra prisvinnande uppsatsen var Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt, skriven av Johan Camsund och Sara Corrigox.

Text och bild: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: