Ett bättre och synligare stöd för dig som forskar!

I dagarna uppmärksammar Högskolan Dalarna sitt högskolegemensamma forskningsstöd och lanserar en ny, gemensam webbingång till stödet. Via webbsidorna får du aktuell information, vägledning och kontaktuppgifter till respektive stödområde.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vid Högskolan Dalarna pågår sedan förra året ett utvecklingsarbete kring ett högskolegemensamt stöd för forskningsverksamheten. Fokus är en samordning inom och mellan olika stödområden för att bättre kunna vägleda och stödja forskare och forskarstuderande i forskningsprocessen, under forskarutbildningstiden, i samband med ansökningar om externa forskningsmedel, under pågående projekt och vid revisioner.

Monika Matevska Stier har lett arbetet med det högskolegemensamma forskningsstödet.

– Stöd- och kärnverksamhet är två sidor av samma mynt! Genom samordningen och utvecklingen av stödet till forskningsverksamheten vill vi skapa goda förutsättningar för våra forskare att forska, erhålla externa forskningsmedel, delta i och driva forskningsprojekt och publicera sig. Vi ska också bidra till en rättssäker och god studiesocial miljö för våra forskarstuderande samt tillhandahålla ett kvalitativt stöd till ledning, forskningsprofiler, akademier och utbildnings- och forskningsnämnd. Det är viktiga och stora uppgifter! Därför behöver vi samarbeta kring våra forskarutbildningar, Open Access-frågor, hantering av personuppgifter och forskningsdata i forskningsprojekt med mera, säger Monika Matevska Stier.

Hon fortsätter berätta vad som är på gång just nu.

– Vi arbetar mycket med att identifiera och aktivt lösa aktuella och konkreta sakfrågor, i dialog med forskningsledare, akademichefer, studierektorer för forskarutbildningarna och forskarrepresentanter med flera. Vi har redan uppnått mycket – men utvecklingsarbetet fortsätter! Mer information finns på våra nya webbsidor, under "Aktuellt"! Vi rekryterar också i dagarna nya medarbetare, bland annat en högskolejurist, säger Monika Matevska Stier.

Richard Borg, bibliotekarie som arbetar med publiceringar och Open Access, är en av alla medarbetare i det högskolegemensamma forskningsstödet.

– Det har varit värdefullt och inspirerande att få en ökad kunskap om var vårt arbete och våra olika stödområden och professioner kompletterar och överlappar varandra. Jag tror att detta, i förlängningen, kommer leda till ett bättre stöd till våra forskare, säger Rickard Borg.

Prorektor Jonas Stier är positiv till arbetet.

– Utvecklingsarbetet inom det högskolegemensamma forskningsstödet är viktigt! Som lärosäte måste vi ha en effektiv forskningsorganisation i samklang med forskarnas och forskningsprofilernas strävan efter god vetenskaplig kvalitet. Vid sidan om det kollegiala kvalitetsarbetet ställer också staten, forskningsfinansiärer och vetenskapssamhället allt större krav på oss när det gäller öppen vetenskap, etik, rättssäkerhet och uppföljning, säger prorektor Jonas Stier.

Sidorna lanseras den 7 juni 2018 och kommer även att översättas till engelska.

Länk till det högskolegemensamma forskningsstödet

Senast granskad:
Senast granskad: