Den fysiska miljöns kvalitet inom äldreboendet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medvetenhet om miljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande har ökat världen över och vårdmiljöforskning har väckt ett allt större intresse under senare år inom olika områden som vård och arkitektur. Susanna Nordin vid Högskolan Dalarna har undersökt den fysiska miljön inom svenska äldreboenden. 

I takt med åldrandet är det många som drabbas av olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd såsom nedsatt syn och hörsel, stroke och demens. Skör hälsa och svårigheter att klara grundläggande vardagsaktiviteter är en vanlig anledning till att äldre personer flyttar till äldreboenden.

– Vi vet att många äldre personer som bor på äldreboende tillbringar en stor del av sin tillvaro inom själva boendet vilket gör att utformningen av den fysiska miljön t ex rummets utformning, avstånd, möbler, färgsättning och omgivande faktorer som ljud och ljus blir oerhört viktig, säger Susanna Nordin.

Susanna Nordin har i sitt avhandlingsarbete utvecklat en metod för att bedöma kvaliteten på den fysiska miljön inom svenska äldreboenden som gör det möjligt att studera de miljömässiga aspekterna i förhållande till de äldres aktiviteter och välbefinnande.

– Resultaten visade att det är stora skillnader på kvaliteten på den fysiska miljön, både mellan olika äldreboenden och inom ett och samma boende. Generellt har de äldres privata lägenheter och måltidsutrymmen relativt hög kvalitet medan utomhusområden och övergripande byggnadsutformning har lägre kvalitet, säger Susanna. 

– Den fysiska miljön visade sig kunna relateras till de äldres sociala välbefinnande som att umgås med andra, lyssna på musik eller hjälpa till på boendet. Äldreboendets byggnadsutformning, läge och storlek på utrymmen har betydelse för de äldres möjligheter till aktiviteter och för att kunna använda boendet fullt ut. Många äldreboenden har satsat på säkerhet som t ex halksäkra golv eller larmanordningar, medan det är sämre med logisk planlösning och ledtrådar i miljön, fortsätter Susanna.

För att förbättra boendemiljöer för äldre med skör hälsa krävs mer kunskap om den fysiska miljön och dess relation till äldres aktiviteter och välbefinnande. Den metod som Susanna har utvecklat är tänkt som ett verktyg i dialogen mellan olika professioner som är involverade i arbetet med äldreboenden. Metoden kan användas i befintliga äldreboenden som är i behov av förändringar och ombyggnation, men också i tidiga skeden då nya byggnader planeras. Ett annat användningsområde är inom forskning för att t ex studera förhållandet mellan fysisk miljö och äldres hälsa, eller kvaliteten på vården.

- Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det centralt med aktuell kunskap om hur boendemiljöer fungerar för personer som bor där eftersom nybyggnation och renovering av äldreboenden innebär stora kostnader och ska hålla för lång tid framöver, avslutar Susanna

Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00 disputerar Susanna Nordin, Högskolan Dalarna med avhandlingen "The quality of the physical environment and its association with activities and well-being among older people in residential care facilities" vid Karolinska institutet. 

Senast granskad:
Senast granskad: