Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Ingen svensk församling har väckt lika mycket intresse som Knutby Filadelfia efter det uppmärksammade mordet på en pastors fru 2004. I en ny avhandling har barn och ungdomar som växt upp i frikyrkoförsamlingen intervjuats – både före och efter den formella upplösningen 2018.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studien visar att många medlemmars bild av hur uppväxtvillkoren egentligen sett ut ändrades i takt med att Knutby Filadelfia föll samman.

Knutby Filadelfia har väckt ett enormt intresse hos media och allmänheten ända sedan pastorn Helge Fossmos fru, Alexandra Fossmo, mördades i januari 2004 och det så kallade ”Knutbydramat” dominerade länge svensk nyhetsrapportering. Inte minst har läran om att församlingens karismatiska ledare, Åsa Waldau, skulle vara Kristi brud uppmärksammats, men bestämt tillbakavisats av såväl ledare som medlemmar.

Flera experter, medier och medlemmar som lämnat församlingen har genom åren ifrågasatt församlingsmedlemmarnas barnuppfostran och ansett att barnen i Knutby på olika sätt farit illa i församlingen, som man menat styrts av auktoritära ledare som varit omöjliga att ifrågasätta.

Trots detta saknades länge akademisk forskning om församlingen, vars cirka 100 medlemmar levde i en sluten gemenskap. Sanja Nilssons religionssociologiska avhandling bygger framför allt på en observations- och intervjustudie med barn, ungdomar, föräldrar och ledare inom församlingen, under åren 2014 till 2018.

Studien redovisar församlingens bakgrund men framför allt barn och ungas egna skildringar av att växa upp där och inkluderar deras relationer till församlingens ledare, till föräldrarna, till varandra och till världen utanför församlingen.

– Det visade sig att församlingen haft flera kluster av medlemskap. Från den allra innersta kärnan, de tolv medlemmar som stod närmast den karismatiska ledaren, via mellanskiktet och ut till de yttersta, minst engagerade, medlemmarna. Hos alla dessa medlemmar har kunskapen om Kristi brud skiftat, säger Sanja Nilsson, doktorand vid Göteborgs universitet.

– Utöver dessa har det funnits en relativt stabil grupp av cirka 20 ungdomar som umgicks hela tiden och vars föräldrar i de flesta fall tillhörde församlingens innersta krets.

2016 skedde plötsligt en radikal omstrukturering, då de båda ledarna Åsa Waldau och dåvarande pastor Urban Fält hastigt fick lämna Knutby på församlingens uppmaning. Detta visade sig bli början till slutet på församlingens nära nog 100-åriga historia.

– I avhandlingen redogör jag för uppbrottet, dess orsaker och konsekvenser för medlemmarna.

I takt med att församlingen föll samman och medlemmar började flytta ifrån Knutby ändrades de flestas syn på hur uppväxtvillkoren för barnen egentligen sett ut.

– De tidigare idealiserade beskrivningarna av ledare, föräldrar och av vänskapen mellan ungdomarna i ungdomsgruppen gav vika för en annan bild av hur barndomen i församlingen varit. Nu uppfattades de tidigare ledarna som auktoritära och falska, säger Sanja Nilsson.

Relationen mellan barn och föräldrar visade sig vara långt mer komplex än vad medlemmarna tidigare uppfattat och inte minst gemenskapen inom ungdomsgruppen sågs i det nya ljuset som påtvingad och ytlig.

Avhandlingen "Performing Perfectly. Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation" försvaras vid en disputation den 22 mars 2019, klockan 10 i föreläsningssal 2, Högskolan i Dalarna, Falun.

För mer information, kontakta:
Sanja Nilsson
0707-194 120
sanja.nilsson@lir.gu.se

Artikeln publicerades först på gu.se

Senast granskad:
Senast granskad: