Automatiserad dosering för patienter med Parkinson

Personer med Parkinsons sjukdom kan i framtiden automatiskt beräkna sin dos av medicin och ha möjlighet att justera dosen själv i hemmet. Det tror Ilias Thomas som disputerat vid Högskolan Dalarna med avhandlingen “Automating Dosing Schedules for Parkinson’s Disease”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avhandlingen handlar om doseringsscheman för patienter med Parkinsons sjukdom och föreslår en lösning för att automatisera doseringen med hjälp av titrering, en process för att gradvis justera en patients dos av medicin.

Avhandlingen består av fem delarbeten där Ilias Thomas bland annat har beskrivit hur bärbara sensorer kan användas för att utvärdera patientens medicineringsstatus.

– Med hjälp av dessa sensorer kan vi se om patienterna är undermedicinerade, korrekt medicinerade eller övermedicinerade. Och tack vare den informationen kan jag sedan utvärdera patientens doseringsbehov genom att skapa individuella patientprofiler, förklarar Ilias Thomas. 

Han har även studerat hur effekten av medicinering påverkas av vilken tid på dygnet som medicinering sker. Där visar resultaten att om en patient får samma dos vid olika tidpunkter svarar patienten lägre på dosen på eftermiddagen.

Med en åldrande befolkning förväntas patienter med Parkinsons sjukdom att öka.

– Då vore det bra med en automatiserad doseringsprocess för medicinering. Det skulle spara både tid och pengar inom sjukvården. Dessutom skulle patienterna gynnas om de får möjlighet att justera doserna hemma, vilket skulle resultera i förbättrad livskvalitet för den här patientgruppen. Min avhandling visar att det är möjligt att automatisera doseringen med hjälp av titrering. Vad jag vet har det inte tidigare visats i någon annan vetenskaplig studie. Min förhoppning är att avhandlingen kommer att leda till mer forskning som kan fokusera på att validera och förfina systemet, säger Ilias Thomas.

Ilias Thomas har använt sig av utvinning av data och optimeringsalgoritmer. Genom att hämta data från bärbara sensorer och medicinska journaler utformade Ilias två doseringsalgoritmer, en för kontinuerlig tillförsel av medicin och en för medicinering med tabletter.

– Detta område inom mikrodataanalys handlar om datastyrda beslutssystem. Jag har undersökt hur det området kan tillämpas inom det medicinska området. Detta kan möjligen vara en ny framtida riktning för studier inom mikrodataanalys, avslutar han. 

Ilias Thomas, doktorand i mikrodataanalys har tidigare studerat matematik och matematisk statistik. Han försvarade framgångsrikt sin avhandling “Automating Dosing Schedules for Parkinson’s Disease” de 5 april 2018.

Länk till avhandling.

För mer information, kontakta
Senast granskad:
Senast granskad: